Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluesuunnittelu2. vaihemaakuntakaava

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta (voimassa)

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueelle.

Uuden jätevedenpuhdistamon toteuttaminen koskee useampaa kuntaa Etelä-Karjalassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava ohjaa seudullista tai maakunnallista jätevedenpuhdistamoa koskevaa kuntakaavoitusta. Näin ollen puhdistamon sijainti ja maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa.

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 13.12.2021. Vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 31.5.2023 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituslupahakemukset.

Maakuntahallitus päätti 19.6.2023 (§ 95) panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 13.12.2021 (§ 39) vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Voimaantulosta on kuulutettu 6. ja 7.9.2023 maakunnan lehdissä ja kuntien ilmoitustauluilla, sekä Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla. Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulopäivä on 6.9.2023.

Kaava-asiakirjat

Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kuulutus voimaantulosta

Tulostettavaksi tarkoitettu A3-kokoinen kaavakartta

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: Topi Suomalainen

Kaavakartta karttapalvelussa

https://ekarjala.maps.arcgis.com/home/index.html


Kaavavalmistelun aiemmat vaiheet:

Olemme dokumentoineet kaavaprosessin eri vaiheet tälle sivulle. Myös eri kaavoitusvaiheiden asiakirjaversiot löytyvät täältä, vanhimmat sivun alareunassa ja uusimmat ylimmäisenä. Lisäksi kaavakarttoja voi tarkastella karttapalvelussamme:

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 31.5.2023 antamallaan päätöksellä hylännyt valituslupahakemukset koskien Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaa, eikä KHO siten ota valituksia käsittelyyn.
KHO:n päätöksen myötä 2. vaihemaakuntakaavan prosessi on saatu päätökseen ja kaava tulee lainvoimaiseksi sellaisenaan. Nyt lainvoiman saava 2. vaihemaakuntakaava ohjaa Lappeenrannan kaupungin kaavoitustyötä.

Etelä-Karjalan liiton tiedote

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen


Kaksi valituslupahakemusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (2023)

Etelä-Karjalan 2.vaihemaakuntakaavasta on jätetty kaksi valituslupahakemusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus käsittelee ensin valituslupahakemukset ja päättää sitten antaako se valituslupaa asiassa. Jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan, se käsittelee asian ja antaa aikanaan päätöksensä. Valituksista johtuen Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen. Etelä-Karjalan liitto jää odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiasta.

Etelä-Karjalan liiton tiedote

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen

Etelä-Karjalan liiton virasto on avoinna vain sopimuksen mukaan.


Etelä-Karjalan 2.vaihemaakuntakaavasta jätetyt valitukset hylättiin
Itä-Suomen hallinto-oikeudessa (2022)

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 14.12.2022 antamallaan päätöksellään hylännyt Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta jätetyt valitukset. Valituksia oli tehty yhteensä viisi.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava ei siis vielä ole lainvoimainen.

Etelä-Karjalan liiton tiedote


Valitusten käsittely Itä-Suomen hallinto-oikeudessa (2022)

Etelä-Karjalan liitto on toimittanut 7.4.2022 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle maakuntahallituksen antamat lausunnot kaavasta jätettyihin valituksiin.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus käsitteli lausunnot kokouksessaan 28.3.2022 (§ 44). Yhteenvetona lausunnoista Etelä-Karjalan maakuntahallitus katsoi, että valituksen kohteena olevan Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, kaavaratkaisu on valmisteltu ja laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) mukaisesti. Etelä-Karjalan maakuntahallitus katsoi, että valituksissa esitetyt kumoamis-, hylkäämis- ja vastustamisvaatimukset ovat perusteettomat ja kaikki viisi (5) valitusta tulee aiheettomina hylätä.

Alla linkki maakuntahallituksen kokouspöytäkirjaan, jonka liitteenä ovat lausunnot:
Dynasty tietopalvelu : Etelä-Karjalan liitto (oncloudos.com)

Valitusprosessista johtuen Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen. Etelä-Karjalan liitto jää odottamaan hallinto-oikeuden ratkaisua asiasta.


Vastineiden laatiminen valituksiin (2022)

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Etelä-Karjalan 2.vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaava käsitteli Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon sijaintivaihtoehtoja. Kaavassa esitetyt sijaintivaihtoehdot olivat Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. Toikansuon jätevedenpuhdistamo on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa (v. 2011).

Maakuntakavaltuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitukset kohdistuivat Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamomerkintään (et-1).

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Etelä-Karjalan maakuntahallitukselta lausunnon asiasta. Lausunnosssa vastataan valittajien esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin.

Maakuntahallitus käsittelee lausuntoasian kokouksessaan.

Etelä-Karjalan liiton tiedote 4.2.2022


Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa 13.12.2021

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 (§ 39) Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.12.2021. Kaavaa koskeva hyväksymispäätös lähetetään tiedoksi viranomaisille 22.12.2021 ja lehtikuulutus julkaistaan 29.12.2021 Etelä-Saimaassa ja 30.12.2021 Uutisvuoksessa sekä Länsi-Saimaan sanomissa.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen.

Maakuntavaltuuston kokouspöytäkirja 13.12.2021

Kuulutus 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä

Kaavamerkinnät ja -määräykset, hyväksytty

Kaavakartta, hyväksytty

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiselostukset 2014 ja 2006

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 2014, osa 1.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 2014, osa 2.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 2014, osa 3.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 2006


Ehdotusvaiheen vastineiden käsittely

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo on päättynyt. Kaavoittaja on laatinut vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Maakuntahallitus käsitteli vastineet 29.11.2021 pidetyssä kokouksessa, jonka jälkeen ne toimitetaan osoitetietonsa antaneille muistutuksen jättäjille. Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus viedä maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 13.12.2021.

Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 29.11.2021

Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 1.9.-1.10.2021

Maakuntahallitus päätti (§ 149) kokouksessaan 9.8.2021 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 1.9.-1.10.2021 väliseksi ajaksi.

Kaavaehdotuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista jätevedenpuhdistamon paikkaa Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. Kaavassa ei ole osoitettu siirtoviemäreitä, eikä puhdistetun jäteveden purkupaikkoja, vaan ne selvitetään yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ja suunnitelmilla, kun päätös lopullisesta puhdistamon sijoituspaikasta on tehty.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla. Etelä-Karjalan liiton toimisto on avoinna vain ajanvarauksella koronatilanteen vuoksi. Mikäli verkkosivuillamme olevaa aineistoa ei pysty hyödyntämään, tulostettuja kaava-asiakirjoja on noudettavissa 1.9.-1.10.2021 Etelä-Karjalan liiton alaovelta (Kauppakatu 40 D, Lappeenranta) arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana. Ulko-ovessa on tarkempi ohjeistus. Lisäksi kaavamateriaalit on toimitettu Etelä-Karjalan kuntien kunnanvirastoihin nähtäville. Lisätietoja kuntien nähtävilläolojärjestelyistä saa asianomaisista kunnanvirastoista. Yleisötilaisuutta ei kaavaehdotusvaiheessa järjestetä.

Kaavakarttaan on mahdollista tutustua myös Etelä-Karjalan liiton karttapalvelussa.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Muistutukset tulee toimittaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna 1.10.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeenä osoitteeseen Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Mikäli mielipiteen jättäjä toivoo saavansa vastineen jättämäänsä muistutukseen, tulisi tämän liittää mukaan myös omat yhteystietonsa.

Nähtävilläoloa koskevan kuulutuksen julkaisu: Etelä-Saimaa keskiviikkoliite 1.9.2021, Uutisvuoksi 2.9.2021 ja Länsi-Saimaan Sanomat 2.9.2021.

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat ja kuulutus

Kuulutus 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtävilläolosta

Kaavakartta

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Ehdotusvaiheen valmistelu (2021)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunnot: ELY-keskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Lausunnot tuli jättää 7.10.2020 mennessä.

Viranomaislausuntokierroksen jälkeen järjestettiin 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020, jossa käsiteltiin mm. viranomaisilta saatuja lausuntoja ja niiden vastineita sekä kaavatyön jatkoa. Neuvottelussa päätettiin odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä koskien Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan ympäristölupaa koskevassa asiassa. Kun päätös saapuu, vaihemaakuntakaavatyötä voidaan jatkaa kaavaehdotuksen osalta ja valmistelun jälkeen asettaa se julkisesti nähtäville.

Muistio, 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020 (pdf)


Luonnosvaihe (2020)

Luonnosvaiheen kaavakartta Etelä-Karjalan liiton karttapalvelussa (ArcGis Online)

LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN VASTINEET

Luonnosvaiheen nähtävilläolo on päättynyt. Kiitämme sidosryhmiä ja osallisia lausunnoista ja mielipiteistä. Lausuntojen ja mielipiteiden vastineet on toimitettu asianomaisille tahoille ja yhteenvedot niistä alla:


LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen julkisesti nähtäville 5.4. – 10.5.2020 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläolo on järjestetty siten, että osallisilla on mahdollisuus noutaa kaava-asiakirjat itselleen tai tutustua kaava-asiakirjoihin Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla. Lisäksi kaavasta on tiedoitettu Lappeenrannan kaupungin, Lemin ja Taipalsaaren kuntien kotisivuilla, joista on myös linkit tälle kaavasivustolle.

Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat:

Kuulutus vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 6 Mt)

Kaavakartta (pdf)

Kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf, 11 Mt)

Taustaselvitys (pdf, 7 Mt)

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osalliset voivat antaa kirjallisen mielipiteen mieluiten sähköpostilla [email protected] tai kirjeitse osoitteella: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Mikäli mielipiteen jättäjä toivoo saavansa vastineen jättämäänsä mielipiteeseen, tulisi tämän liittää mukaan myös omat yhteystietonsa.


Aloitusvaihe (2019)

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.8.2019 aloittaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja asettaa sen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 2.9.-11.10.2019 väliseksi ajaksi.

Kuulutus kaavan vireilletulosta ja OAS:in nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, nähtävillä ollut versio, 2019 (pdf, 5 Mt)

Lausuntoja suunnitelmasta saapui 11 kappaletta ja muistutuksia/mielipiteitä 9 kappaletta. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin vastineet ja kaavatyötä jatkettiin viranomaisneuvotteluilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta sekä viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.


Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen

(Päivitetty 6.9.2023)