Valikko Sulje

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta (valmistelussa)


Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueelle.

Uuden jätevedenpuhdistamon toteuttaminen koskee useampaa kuntaa Etelä-Karjalassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava ohjaa seudullista tai maakunnallista jätevedenpuhdistamoa koskevaa kuntakaavoitusta. Näin ollen puhdistamon sijainti ja maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa.


Parhaillaan käynnissä oleva kaavan vaihe:

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo on päättynyt. Kiitos saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä (muistutuksista). Seuraavaksi käymme läpi saadun palautteen ja laadimme niihin vastineet.


Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 1.9.-1.10.2021

Maakuntahallitus päätti (§ 149) kokouksessaan 9.8.2021 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 1.9.-1.10.2021 väliseksi ajaksi.

Kaavaehdotuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista jätevedenpuhdistamon paikkaa Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. Kaavassa ei ole osoitettu siirtoviemäreitä, eikä puhdistetun jäteveden purkupaikkoja, vaan ne selvitetään yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ja suunnitelmilla, kun päätös lopullisesta puhdistamon sijoituspaikasta on tehty.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla. Etelä-Karjalan liiton toimisto on avoinna vain ajanvarauksella koronatilanteen vuoksi. Mikäli verkkosivuillamme olevaa aineistoa ei pysty hyödyntämään, tulostettuja kaava-asiakirjoja on noudettavissa 1.9.-1.10.2021 Etelä-Karjalan liiton alaovelta (Kauppakatu 40 D, Lappeenranta) arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana. Ulko-ovessa on tarkempi ohjeistus. Lisäksi kaavamateriaalit on toimitettu Etelä-Karjalan kuntien kunnanvirastoihin nähtäville. Lisätietoja kuntien nähtävilläolojärjestelyistä saa asianomaisista kunnanvirastoista. Yleisötilaisuutta ei kaavaehdotusvaiheessa järjestetä.

Kaavakarttaan on mahdollista tutustua myös Etelä-Karjalan liiton karttapalvelussa.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Muistutukset tulee toimittaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna 1.10.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi tai kirjeenä osoitteeseen Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Mikäli mielipiteen jättäjä toivoo saavansa vastineen jättämäänsä muistutukseen, tulisi tämän liittää mukaan myös omat yhteystietonsa.

Nähtävilläoloa koskevan kuulutuksen julkaisu: Etelä-Saimaa keskiviikkoliite 1.9.2021, Uutisvuoksi 2.9.2021 ja Länsi-Saimaan Sanomat 2.9.2021.


Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat ja kuulutus

Kuulutus 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtävilläolosta

Kaavakartta

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Lisätietoja vaihemaakuntakaavasta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen


Ehdotusvaiheen valmistelu (2021)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunnot: ELY-keskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Lausunnot tuli jättää 7.10.2020 mennessä.

Viranomaislausuntokierroksen jälkeen järjestettiin 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020, jossa käsiteltiin mm. viranomaisilta saatuja lausuntoja ja niiden vastineita sekä kaavatyön jatkoa. Neuvottelussa päätettiin odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä koskien Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan ympäristölupaa koskevassa asiassa. Kun päätös saapuu, vaihemaakuntakaavatyötä voidaan jatkaa kaavaehdotuksen osalta ja valmistelun jälkeen asettaa se julkisesti nähtäville.

Muistio, 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020 (pdf)


Luonnosvaihe (2020)

Luonnosvaiheen kaavakartta Etelä-Karjalan liiton karttapalvelussa (ArcGis Online)

LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN VASTINEET

Luonnosvaiheen nähtävilläolo on päättynyt. Kiitämme sidosryhmiä ja osallisia lausunnoista ja mielipiteistä. Lausuntojen ja mielipiteiden vastineet on toimitettu asianomaisille tahoille ja yhteenvedot niistä alla:


LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen julkisesti nähtäville 5.4. – 10.5.2020 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläolo on järjestetty siten, että osallisilla on mahdollisuus noutaa kaava-asiakirjat itselleen tai tutustua kaava-asiakirjoihin Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla. Lisäksi kaavasta on tiedoitettu Lappeenrannan kaupungin, Lemin ja Taipalsaaren kuntien kotisivuilla, joista on myös linkit tälle kaavasivustolle.

Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat:

Kuulutus vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 6 Mt)

Kaavakartta (pdf)

Kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf, 11 Mt)

Taustaselvitys (pdf, 7 Mt)

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osalliset voivat antaa kirjallisen mielipiteen mieluiten sähköpostilla kirjaamo@ekarjala.fi tai kirjeitse osoitteella: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Mikäli mielipiteen jättäjä toivoo saavansa vastineen jättämäänsä mielipiteeseen, tulisi tämän liittää mukaan myös omat yhteystietonsa.


Aloitusvaihe (2019)

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.8.2019 aloittaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja asettaa sen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 2.9.-11.10.2019 väliseksi ajaksi.

Kuulutus kaavan vireilletulosta ja OAS:in nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, nähtävillä ollut versio, 2019 (pdf, 5 Mt)

Lausuntoja suunnitelmasta saapui 11 kappaletta ja muistutuksia/mielipiteitä 9 kappaletta. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin vastineet ja kaavatyötä jatkettiin viranomaisneuvotteluilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta sekä viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.


Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen

(Päivitetty 4.10.2021)