1. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistot

1. vaihemaakuntakaavan Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne -maankäyttöratkaisut perustuvat valtakunnallisesti käytettyjen asiantuntijoiden laatimiin selvityksiin sekä eri ministeriöiden sekä yliopisto- ja tutkimuskeskusten tutkimuksiin ja ennusteisiin.

 Seuraavia viranomaisten ja tutkimuslaitosten ennusteita on hyödynnetty vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

Kasvavan rajaliikenteen hallinta 2020, Sisäasiainministeriö 
Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2030, Liikenne- ja viestintäministeriö
Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot), TAK Oy  

Koko Suomen kattava Viisumivapausselvitys laadittiin laajalla sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyöllä vuoden 2013 aikana, Tutkimus- ja analysointikeskus TAK oli konsulttina. Viisumivapausselvitykseen liittyy  useita osaselvityksiä mm. selvitykset Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson aluetaloudellisista vaikutuksista. Aineisto sisältää myös erilaisia teemakohtaisia tarkasteluja. Aineisto löytyy täältä Rusgate -sivuilta.

Vaihemaakuntakaavassa hyödynnetyt ympäristöhallinnon uusimmat ohjeistukset

Kaupan sijaintia ja mitoitusta koskevien kaavaratkaisujen pohjaksi on kerätty tietoa olemassa olevasta kaupan palveluverkosta ja sen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista yhteistyössä viranomaisten, asiantuntijoiden, kuntien ja yrittäjien kanssa. Myös muiden maankäyttömuotojen kehittämistarpeista on tehty selvityksiä.
Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon uusia ohjeistoja vuodelta 2013 kaupan, kulttuurialueiden ja vaikutusten arvioinnin aihepiireistä on käytetty kaavan laadinnan tukena.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus, Ympäristöhallinnon ohjeita  3/2013
Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, Suomen Ympäristö 13/2013
Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa, Suomen Ympäristö 14/2013

Vaihemaakuntakaavaa varten laaditut Kaupan palveluverkkoselvitys ja siihen liittyvä liikenteellinen selvitys on tuottanut kauppaa sekä sen mitoitusta että sijaintia koskevaa arvokasta tietoa vaihemaakuntakaavan valmistelutyöhön, kaavaratkaisun vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon. Vaikutusten arviointiin on käytetty eri asiantuntijoita ja sen lisäksi  Vaikutusten arviointi -raportin tarkasti Diskurssi Oy.

Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, 10.9.2013, Santasalo
Tiivistelmä Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys 13.6.201,3 Strafica
Tiivistelmä Liikenneselvitys  13.6.2013, Strafica
Vaikutusten arviointi -raportti, 2014 (18 Mt)

Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavaa varten on maakuntaliiton toimesta laadittu taustaselvitys, johon on koottu suunnittelun tueksi maakuntaa koskevat ajankohtaiset taustatiedot.
Vaihemaakuntakaavan taustaselvitys 2013

Muita vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä:

Venäläiset ostajina Suomessa, 2012, TAK Oy  
Etelä-Karjalan elinkeinostrategia 2020, Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan yrittäjät ry ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, joita on käytetty myös 1. vaihemaakuntakaavan taustamateriaalina löytyy täältä.