Etelä-Karjalan liittoProjektitLuotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa

Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa alkoi maaliskuun alussa 2023 kaksivuotinen, ESR+-rahoitteinen Luotain-ennakointihanke. Hankkeessa on mukana kolme osatoteuttajaa: Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän Saimaan ammattiopisto Sampo sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka päätoteuttajana hallinnoi hanketta. Hankkeessa on tavoitteena kehittää Etelä-Karjalan yhteinen ennakointitoimintamalli, vahvistaa ennakointiosaamista ja arkipäiväistää tulevaisuusajattelua alueella sekä konseptoida, mitä ennakointi palveluna voisi olla.

Hankkeen päätavoitteena on alueellisen ennakoinnin kehittäminen ja yhteistyön lisääminen alueen eri toimijoiden kesken. Pitkän aikavälin vaikutuksena Etelä-Karjala säilyy elinvoimaisena ja koulutusorganisaatiot tuottavat osaavaa työvoimaa alueellisiin tarpeisiin. Alueen keskeiset toimijat tekevät strategisia valintoja ja päätöksiä, jotka luovat tulevaisuutta yhteisen tulevaisuuskuvan mukaisesti.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa on (1) toimintamalli, jossa (a) kuvataan Etelä-Karjalan ennakointitoiminnantoimijaverkosto ja (b) tämän verkoston vuorovaikutuskonsepti, jolla ennakointitietoa tuotetaan, jaetaan, hyödynnetään, ja jossa ennakointiosaamista ylläpidetään. Toinen osa on (2) palvelukokonaisuus, jonka kautta ennakointitieto ja osaaminen tavoittaa laajemmat kohderyhmät.

Hanke toteutetaan kolmeen työpakettiin jakautuvien toimenpiteiden kautta. Ensimmäisessä työpaketissa (”tieto”) maalis-syyskuussa 2023 kootaan toimijaverkosto ja kartoitetaan tämänhetkisen ennakointitoiminnan tilanne ja resurssit. Lisäksi kerätään tietoa ennakointimalleista, vertaillaan ja etsitään parhaita toimintatapoja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja käynnistetään kokeileva kehittäminen. Toisen työpaketin (”tulkinta”) lokakuusta 2023 kesäkuuhun 2024 pääsisältönä on luoda tiedonkeruuseen ja kartoitukseen pohjautuva toimijaverkoston toimintamalli, jossa kuvataan ennakointitiedon keruu, jakaminen ja vuorovaikutus. Verkoston jäsenet tekevät myös sisäistä kehitystyötä, jotta toiminta kytkeytyy todellisesti arkeen. Ennakointiosaamista vahvistetaan. Kolmannessa työpaketissa (”toiminta”) huhtikuusta 2024 helmikuulle 2025 kehitetään ennakoinnin palvelukokonaisuus, jonka kautta toimijaverkoston tuottama ennakointitieto jalkautetaan laajemmalle käyttäjäjoukolle, mm. yrityksiin ja kuntiin.

Hankkeen päätoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulun sivuilta löytyy muun muassa linkkejä projektin tapahtumiin ja kirjoituksiin: https://www.lab.fi/fi/projekti/luotain-ennakointi-etela-karjalassa.

Lisätietoja:

Anni Laihanen, projektipäällikkö
040 483 5216
[email protected]

Anna Kabedeva, projektiasiantuntija
040 626 4909
[email protected]


EU-lippu ja teksti "Euroopan unioinin osarahoittama".

Etelä-Karjalan liiton logo.
Saimaan ammattiopisto Sampon logo.
LAB-ammattiopiston englanninkielinen logo.