Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitSini-viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskeva selvitys

Sini-viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita koskeva selvitys

Etelä-Karjalan siniviherrakennetta sekä ekosysteemipalveluita koskeva selvitys kattaa viherrakenteen ydinalueet, viheryhteydet ja kriittiset yhteystarpeet, sinirakenteen (vesiympäristöt) monimuotoisuuden ydinalueet, yhteydet ja kriittiset yhteystarpeet (esim. rajajoet ja kalatiet), sekä ekosysteemipalveluiden ydinalueet maa-alueilla ja vesistöissä. Selvitykseen sisältyy lisäksi Etelä-Karjalan hiilinielujen tarkastelu.

Etelä-Karjalan maakunnan ohella huomioidaan myös merkittävät ylimaakunnalliset alueet sekä yhteydet. Lisäksi huomioidaan valtakunnallisesti merkittävät alueet ja yhteydet erityisesti suhteessa Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Mahdollisuuksien mukaan on muutoinkin tarkasteltava Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäviä yhteyksiä.


Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä. Osa hyödyistä on suoria ja aineellisia – kuten ravinto, vesivarat ja raaka-aineet, joita saamme luonnosta. Epäsuorat ja aineettomat ekosysteemipalvelut ovat myös kuitenkin hyvin merkittäviä. Esimerkiksi pölyttäminen ja ravinteiden kierto edesauttavat ekosysteemien toiminnallisuuden ylläpitämistä ja näin ollen turvaavat ekosysteemien olemassaolon. Ekosysteemipalveluita tuetaan maankäytön suunnittelussa.

Selvitystyö on aloitettu tammikuussa ja se valmistui alkuvuodesta 2022. Selvitykseen liittyi kaksi työpajaa, jotka järjestettiin laajalle sidosryhmäjoukolle 10.3.2021 ja 18.5.2021. Lisäksi järjestettiin kommenttikierros selvityksen alustavista tuloksista ja karttaluonnoksista. Linkki valmiiseen raporttiin ja tiedotteeseen.

Lisätietoja: Laura Blomqvist , 040 139 0173

(Päivitetty 4.4.2022)

Kääpiä lahossa kannossa, ympärisllä puolukan sekä mustikan varpuja.