Rahoitetut hankkeet

Alla tietoja viimeisimmistä kansallisella rahoituksella tuetuista hankkeista.

Imatran Seutukunnan Elinvoiman Kehittäminen – PÄRM, AKKE2024_002

Hakija: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Budjetti: 125 000 euroa, josta myönnetty avustus 100 000 euroa
Hankeaika: 1.4.2024–31.3.2025

PÄRM-tilanne on ennakoimaton eli äkillinen muutostilanne, ei pitkään nähtävillä ollut elinkeinojen rakenteellinen muutos. Tilanteisiin myönnettävän koordinaatiorahoituksen tavoitteena on luoda elinvoimaa ja uusia kasvumahdollisuuksia alueille. Rahoituksella tuetaan uusien työpaikkojen ja investointien syntyä sekä edistetään alueen elinkeinoelämän ja toiminnassa olevien yritysten uudistumista.

8.12.2023 antamassaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntöpäätöksessä Etelä-Karjalan liitolle (100 000 €, PÄRM-tilanne Imatra) työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hakemuksessa kuvattu Venäjän hyökkäyssodan myötä merkittävästi heikentynyt elinkeinoelämän tilanne täyttää paikallisen äkillisen rakennemuutoksen kriteerit. Rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on edistää osaamisen kasvua sekä yritysten elinvoiman kehittämistä.

Hankkeessa on tavoitteena

  • kehittää alueen elinvoimaa ja vastata paikallisen äkillisen rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin
  • säilyttää ja luoda uusia työpaikkoja monipuolisesti eri sektoreilla
  • vahvistaa alueen matkailun, metsäteollisuuden ja muiden elinkeinojen kilpailukykyä
  • lieventää työttömyyden vaikutuksia ja parantaa alueen työllisyyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on palkata projektipäällikkö, rakentaa työllisyys- ja elinvoimapalvelut yhteen kokoava Hub Imatralle sekä luoda sille brändi ja kokonaiskonsepti erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Hiitolanjoen hurmaa, AKKE2023_018

Hakija: Rautjärven kunta
Budjetti: 64 949 euroa, josta myönnetty avustus 51 949 euroa
Hankeaika: 1.2.–31.12.2024

Hankkeen päätavoitteena on ennallistetun Hiitolanjoen ja sen ympäristön mahdollisuuksien hyödyntäminen kunnan matkailuelinkeinon kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tämän rinnalla myös tietoisuuden lisääminen joen ennallistamisen ympäristövaikutuksista. Hankkeen kohderyhmää ovat Rautjärven kunnan matkailualan yritykset ja muut matkailualan toimijat, kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Hanke vie eteenpäin ja hyödyntää kunnan aiemmin Hiitolanjoen alueella toteuttamien kehittämishankkeiden tuloksia. Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan yleisötapahtuma, jonka avulla kehitetään ja testataan kunnan matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on tapahtuman avulla luoda pysyvämpää yhteistyötä näiden toimijoiden välille.

Hankkeen toisena matkailualan kehittämisen toimenpiteenä on opaskoulutus, josta on hankkeen päätyttyä tarkoitus luoda pysyvä toimintamalli. Yleistä tietoisuutta Hiitolanjoen ennallistamisen vaikutuksista lisätään hankkeessa tuotettavan lyhytelokuvan avulla. Lyhytelokuvan levityksessä ja siihen liittyvissä toimenpiteissä yhteistyökumppaneina toimivat WWF Suomi ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. WWF Suomi osallistuu myös hankkeen rahoittamiseen (muu ulkopuolinen rahoitus).

Yhteisöllinen resilienssi ja taide työpaikoilla, AKKE2023_013

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 142 365 euroa, josta myönnetty avustus 99 655 euroa
Hankeaika: 1.1.2024–31.6.2025

Hankkeessa pilotoidaan taidelähtöistä toimintaa yhteisöllisen resilienssin edistämiseen ja mittaamiseen työyhteisöissä. Resilienssi on yhteisön kykyä sopeutua muutoksiin, joustaa ja tehdä uusia ja luovia ratkaisuja muutostilanteessa. Työyhteisön resilienssin tukeminen ja vahvistaminen parantaa työyhteisön toimintakykyä ja joustavuutta selvitä muutoksista sekä lisää yhteisön yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta ja luovuutta.

Työpaikat on valittu hankkeen kohteeksi, sillä toimintaympäristöön kohdistuneet muutokset haastavat Etelä-Karjalassa työpaikoilla olemassa olevia käytäntöjä. Resilienteillä työyhteisöillä on paremmat mahdollisuudet menestyä ja selvitä epävarmuudesta.

Yritysten resilienssiä koskeva tieto liittyy tällä hetkellä riskien- ja jatkuvuuksienhallintaan kytkeytyviin konkreettisiin keinoihin. Taiteesta nousee vastaavasti sellaisia toimintatapoja, jotka saattavat ihmiset yhteen. Taiteen keinoin voidaan myös tehdä näkyväksi niitä arvoja ja merkityksiä, joita työyhteisössä on, mutta niitä ei tunnisteta. Näitä merkityksiä voidaan taiteen avulla myös havainnoida ja tuoda näkyväksi. Hankkeessa kehitetäänkin visuaalinen mittari yhteisöllisen resilienssin havainnollistamiseen ja mittaamiseen. Mittarin tarkoitus on kartoittaa toiminnan tuloksia sekä auttaa työyhteisöä tunnistamaan yhteisöllisen resilienssiin vaikuttavia asioita.

Hanke keskittyy kysymyksiin: Mitä ovat työpaikan yhteisöllisen resilienssit piirteet? Miten yhteisöllistä resilienssiä voidaan edistää taidetoiminnan avulla? Miten yhteisöllistä resilienssiä voidaan mitata ja visualisoida? Tavoitteena on taidetoiminnan avulla lisätä työyhteisöjen tietoisuutta ja kokemusta positiivisista voimavaroista sekä luovista kyvyistä ja näin parantaa työhyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Työyhteisön ja työn tuottavuus paranee. Hanke tuottaa myös uutta tietoa yhteisöllistä resilienssiä edistävästä taidetoiminnasta ja sen visuaalisesta mittaamisesta.

MuotoiluOK!, AKKE2023_009

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 80 398, josta myönnetty avustus 64 318 euroa
Hankeaika: 1.12.2023–31.8.2024

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää eteläkarjalaisten yritysten muotoilumaturiteetti, tuottaa katsaus alueen yritysten tulevaisuuden osaamistarpeisiin muotoilun hyödyntämiseksi ja suunnitella näiden pohjalta askelmerkit muotoilun hyödyntämisen parantamiseksi alueen yrityksissä.

Hankkeessa selvitetään yritysten muotoilumaturiteettiä kyselyn ja haastatteluiden avulla sekä yrityksille järjestettävissä tapaamisissa. Tapaamisten avulla myös tutustutetaan yrityksiä muotoilin menetelmiin ja mahdollisuuksiin hyödyntää muotoilua omassa liiketoiminnassaan. Hankkeen myötä alueen yrityksillä ja aluekehityksestä kiinnostuneilla toimijoilla on lisääntynyt ymmärrys muotoilun merkityksestä elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä. Hankkeen tuloksista viestitään monikanavaisesti ja tulokset ovat yleisesti alueen yritysten ja aluekehittäjien hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Luontoterveyttä varhaiskasvatukseen, AKKE2023_008

Hakija: Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti
Budjetti: 73 343 euroa, josta myönnetty avustus 58 674 euroa
Hankeaika: 1.1.2024–30.6.2025

Hankkeessa selvitetään päiväkotien luontotoimintaa sekä pihojen ja lähiympäristöjen luontoelementtejä ja tehdään selvityksen tulosten perusteella suunnitelma lasten luontokontaktien lisäämiseksi. Tietoa luonnon terveysvaikutuksista välitetään päättäjille, päiväkodeissa työskenteleville ja lasten vanhemmille. Tavoitteena on lisätä lasten luontokontakteja päiväkotiympäristössä ja sen avulla ennaltaehkäistä tulehduksellisten sairauksien syntyä, vähentää sairastavuutta ja sairastamisesta aiheutuvia kustannuksia. Keväällä ja alkusyksyllä esikoululaisille pidettävillä luontopäivillä lisätään lasten kiinnostusta luontoa kohtaan ja parannetaan luontosuhdetta. Hankkeessa kerätty tieto ja kokemukset tulevat jatkokäyttöön ja osaksi laajempaa Etelä-Karjan Allergia- ja ympäristöinstituuttiin kehitteillä olevaa Luontoterveyden osaamiskeskusta ja toimijoita yhdistävää tietopankkia. Tällä tuetaan hyvinvointia ja terveempää elämäntapaa, muokataan asenteita, lisätään ymmärrystä luonnon merkityksestä ja luodaan luontosuhdetta sekä annetaan eväitä asian parissa työtä tekeville ja päättäjille.

Kestävän matkailun ja kaupunkiympäristön kehittäminen, AKKE2023_006 ja investointi AKKE2023_007

Hakija: Lappeenrannan kaupunki
Budjetti: kehittämishanke 367 445 euroa, josta myönnetty avustus 293 955 euroa ja
investointihanke 294 350 euroa, josta myönnetty avustus 206 044 euroa
Hankeaika: kehittämis- ja investointihanke 1.7.2023–30.6.2025
Hanke kohdistuu valtioneuvoston määrärahan myöntöpäätöksen mukaisesti matkailun tukemiseen Lappeenrannassa

Hankkeella edistetään Lappeenranta–lmatra-seudun kestävän matkailun tiekartan tavoitteiden saavuttamista. Lappeenrannan seutu halutaan nostaa kestävän matkailun edelläkävijöiden joukkoon. Kestävän matkailun strategiaamme kuuluu turistien hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hiilinielujen kasvattaminen kaupunkivihreää lisäämällä.

Hankkeessa edistetään kestävää liikkumista, lisätään hiilidioksidia sitovan puuston ja viheralueiden määrää sekä viihtyisyyttä ja kehitetään Kaupunginlahden matkailualuetta. Kaupungin vihreää mainetta lujitetaan puun istutuksilla sekä Rapasaaren, Halkosaaren ja Pusupuiston vihreyttä ja toiminnallisuutta lisäämällä. Hankkeella toimeenpannaan kestävän matkailun Lappeenrannan suunnitelman tavoitteita sekä tehdään suunnittelua tätä hanketta palvelevan investointihankkeen toteuttamiseksi. Hankkeeseen liittyvä investointihanke sisältää kehittämishankkeen tavoitteita tukevien investointien teon Lappeenrannan satama-alueelle ja puistoihin.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Karjalaan: Yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku AKKE2023_005

Hakija: Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto
Budjetti: 57 296 euroa, myönnetty avustus 45 836 euroa
Hankeaika: 1.8.2023–30.9.2024

Hankkeen aikana mallinnetaan ja toteutetaan Etelä-Karjalan alueelle yhtenäinen perusasteen koulutukseen soveltuva yrittäjyyskasvatuksen polku. Mallin avulla yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen tehdään koulu- ja kuntatasolla helpoksi ja suunnitelmalliseksi. Hankkeen avulla vahvistetaan elinkeinoelämän osallistumista yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa luodaan pohja vahvalle yhteistyölle.

Elävä Imatrankoski, AKKE2023_004

Hakija: Imatran kaupunki
Budjetti: 125 000 euroa, myönnetty avustus 100 000 euroa
Hankeaika: 1.5.2023–31.12.2024

Hankkeessa Imatran keskusta-alueelle luodaan uusi kestävän kehittämisen suunnitelma, jonka kautta elinvoimaa lähdetään palauttamaan askel askeleelta. Toimintaympäristön äkilliset muutokset ovat näivettäneet Imatrankosken elinvoimaa.

Kutilan kanavan suunnitteluhanke 2023–2024, AKKE2023_003

Hakija: Taipalsaaren kunta
Budjetti: 166 600 euroa, josta myönnetty avustus 100 000 euroa
Hankeaika: 1.5.2023 – 31.12.2024

Hankkeessa edistetään Kutilan kanavan rakentamista valmistelemalla ja toteuttamalla tarvittavaa suunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä, tiedotusta ja lupaprosessia. Hankkeessa edistetään myös yleissuunnitelman pohjalta tehtävän teknisen suunnittelun ja urakkakilpailun valmistelua ja toteutusta.

Hanke on arvioitu merkittäväksi koko Itä-Suomen ja erityisesti Etelä-Karjalan alueen matkailun näkyvyydelle ja markkinoinnille. Hanke myös parantaa Pien-Saimaan, erityisesti maaveden ympäristön ja vesistön tilaa. Hankkeeseen sisältyvien pumppaamojen kautta siirretään vettä Suur-Saimaalta Pien-Saimaalle, mikä parantaa vedenlaatua, virkistysarvoja ja lisää alueen veto- ja elinvoimaa.

Elinvoiman kehittämistä ryhdytään työstämään uusista näkökulmista tulevaisuuden skenaariot, digivoima, hiilineutraalius ja kestävät toimintatavat huomioiden. Suunnitelman perusteella etenevän kehittämisen tueksi tehdään aktivointitoimia, joiden kautta sitoutetaan eri toimijat kehittämistoimiin.

Startti turpeesta tulevaan (STATU), AKKE2023_002

Hakija: Etelä-Karjalan liitto
Budjetti: 125 000 euroa, myönnetty avustus 100 000 euroa
Hankeaika: 1.4.2023–30.9.2024

Etelä-Karjalan liiton toteuttamassa hankkeessa aktivoidaan maakuntaohjelman toimeenpanoa edistävän oikeudenmukaisen siirtymän (TJTP) toteuttamista Etelä-Karjalassa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-kehittämisrahoitus on uusi rahoitusmuoto ja tulee hyödynnettäväksi etupainotteisesti vuodesta 2023 alkaen. Etelä-Karjalan liiton nykyiset henkilöresurssit eivät mahdollista uuden tilanteen vaatimaa aktivointityötä maakunnan hanketoimijoiden parissa. Hankkeelle rekrytoidaan projektipäällikkö edistämään Etelä-Karjalan alueellisen siirtymäsuunnitelman toimeenpanoa aktivoimalla sen toteuttamiseksi tapahtuvaa hankekehittämistä. Hanke tarjoaa kohderyhmille tiedotusta, neuvontaa ja sparrausta.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa JTF-toimeenpanon nopea eteneminen Etelä-Karjalassa, hankkeiden yhteensopivuus alueellisen siirtymäsuunnitelman kanssa sekä tuen tarjoaminen laajempien hankekokonaisuuksien valmisteluun yhteistyössä muiden maakuntien liittojen sekä ELY-keskusten kanssa.

Lappeenranta Pilot City, AKKE2023_001

Hakija: Lappeenrannan kaupunki
Budjetti: 58 000 euroa, myönnetty avustus 46 400 euroa
Hankeaika: 1.2.2023–31.1.2024

Lappeenranta on valittu yhdeksi edelläkävijäkaupungiksi EU-komission Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 -missiossa. Hankkeessa kehitetään maakunnallisesti keskeistä hiilineutraalisuusteemaa Euroopan komission ja sadan hiilineutraalin ja älykkään kaupungin verkostossa. Valitut kaupungit toimivat ilmastotyön edelläkävijöinä ja kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttajina.

Lappeenranta Pilot City -hankkeessa toteutetaan vuorovaikutteisesti kaupungin ja alueen toimijoiden kesken ilmasto-ohjelman toimenpideohjelman päivitys, alueen ilmastotoimenpiteiden investointisuunnitelman toteuttaminen, molempien päätöksenteko Lappeenrannan kaupungin toimielimissä sekä ohjelmaan liittyvää viestintää. Samalla sitoutetaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita kunnianhimoisempaan ilmastotyöhön. Ilmasto-ohjelman toimenpideohjelman ja investointisuunnitelman laatimisen ja toimielimien hyväksynnän jälkeen ne toimitetaan EU:lle evaluointia ja Mission Label -hyväksyntää varten.

Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024 – tapahtumia ja toimintaa kaupunkiin, MOKRA2022_005

Hakija: Lappeenrannan kaupunki
Budjetti: 74 000 euroa, myönnetty avustus 59 200 euroa
Hankeaika: 1.9.2023–29.2.2025

Lappeenrannan kulttuuritoimi toteuttaa Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi -tapahtumavuoden 2024 kaupungin muiden vastuualueiden kanssa. Juhlavuosi toteutetaan kolmen hankkeen konsortiolla, joista yksi on Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024 – tapahtumia ja toimintaa kaupunkiin. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat unelmavuoden avajaiset alkuvuodesta 2024 ja päättäjäiset marras-joulukuussa 2024. Näiden lisäksi hankkeella toteutetaan pitkin unelmavuotta 20–30 kulttuuritupsahdusta sekä viestintää ja markkinointia.

Etelä-Karjalan virkistys- ja kansallispuistoselvitys, AKKE2022_003

Hakija: Etelä-Karjalan liitto
Budjetti: 63 504,40 euroa, myönnetty avustus 50 803,52 euroa
Hankeaika: 1.1.2023–31.10.2023

Virkistysalueselvityksen tavoitteena on selvittää maakunnan virkistysalueiden, -reittien ja -kohteiden nykytilanne sekä niiden kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Työssä päivitetään Etelä-Karjalan ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvitys vuodelta 2009. Raportissa kuvataan muun muassa virkistyskohteiden ja -alueiden tämänhetkinen verkosto ja infrastruktuuri, virkistyskäyttöpalveluiden tuottajat ja kehittämistarpeet ja -tavoitteet. Selvitystyö palvelee alueen kuntia ja toimijoita matkailun ja virkistyksen kehittämis- ja suunnittelutyössä.

Haarikko–Saarijärven kansallispuiston perustamisedellytysselvityksen tarkoituksena on tarkastella Haarikon alueen ja siihen mahdollisesti kytkeytyvien alueiden edellytyksiä kansallispuistoksi. Raportissa huomioidaan kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030. Tuotettu tieto tukee myöhempää päätöksentekoa ja linjauksia.

Pelillisyyden ja inklusiivisten elämysten avulla uutta liiketoimintaa maaseutualueelle – kv-hankevalmistelu, AKKE2022_002

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 27 066 euroa, myönnetty avustus 18 946 euroa
Hankeaika: 1.12.2022–30.3.2023

Kyseessä on valmisteluhanke, jonka tarkoituksena on luoda Horizon Europe -hakemus maaliskuussa 2023 päättyvään Horizon -hakuun. Valmisteltavan Horizon -hankkeen taustalla on matkailusektorin kokemat viime vuosien pahat takaiskut pandemian ja Ukrainan sodan vuoksi. Hankkeella pyritään matkailutoimialan kehittämisessä perinteisen markkinoinnin ja myynnin lisäksi miettimään tulevaisuuden resilienssiä, kohderyhmiä ja kehitystä sekä uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Valmisteluhankkeessa kootaan kansainvälinen asiantuntijaverkosto hankehakemuksen ympärille, päätetään yhteisistä toimista sekä työnjaosta.

Metsien muutos, hiilinielut ja metsien käytön muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset IP-maakunnissa (MEMU), AKKE2022_001

Hakija: Luonnonvarakeskus
Budjetti: 190 385 euroa, Etelä-Karjalan liiton osuus myönnetystä avustuksesta 21 758 euroa
Hankeaika: 1.10.2022–31.12.2023

Metsäteollisuuden toimintaympäristössä on lyhyellä aikavälillä tapahtunut suuria muutoksia, ja niitä on odotettavissa myös lähitulevaisuudessa. Tapahtuvat muutokset kohdistuvat eri tavalla Suomen eri osiin.

Hanke on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) ja Etelä-Karjalan liiton yhteisesti rahoittama hanke. Hankkeessa tuotetaan kyseisille maakunnille tietoa metsien muutoksesta 1960-luvun jälkeen, suometsistä sekä arvioita metsien hakkuumahdollisuuksista ja hiilinieluista.

Liiketoimintamallit murroksessa Etelä-Karjalassa, MOKRA2022_004

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 29 250 euroa, myönnetty avustus 20 475 euroa
Hankeaika: 1.11.2022–31.5.2023

Etelä-Karjalassa toimivat yritykset ovat kohdanneet viimeisten 2–3 vuoden aikana useita, samanaikaisesti omaan toimintaan kohdistuneita muutoksia, joita on voinut olla vaikeaa ennakoida. Kun muutokset realisoituvat, on selvää, että elinkelpoisuuden säilyttäminen ja vaihtoehtoisten tulovirtojen etsiminen muuttuu kriittisen tärkeäksi. Liiketoimintamallit ovat suuressa, globaalissa murroksessa.

Liiketoimintamallit murroksessa hankkeen tavoitteena on päivittää maakuntien tilannekuva erityisesti suhdannenäkymien sekä yritysten kasvun ja kehittämisen aktiviteettien suhteen, selvittää korona-kriisin, Venäjän hyökkäyssodan sekä globaalien toimitus- ja kysyntäketjuhäiriöiden tuomia orastavia muutoksia ja tulevaisuuden tarpeita liiketoimintamalleihin ja yritysten toimintaan liittyen sekä tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia maakuntien elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemiseksi koronan, Venäjän hyökkäyssodan sekä globaalien toimitus- ja kysyntäketjuhäiriöiden jälkeisessä muutostilanteessa.

TE2024 – Elinvoimaa Etelä-Karjalaan, MOKRA2022_003

Hakija: Lappeenrannan kaupunki
Budjetti: 249 400 euroa, myönnetty avustus 199 520 euroa
Hankeaika: 1.8.2022–31.12.2024

Maan hallitus on linjannut, että TE-palvelut siirretään kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita.

Mittava toimintaympäristön muutos edellyttää eri toimijoiden yhteistyön koordinaatiota. TE2024 – Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan toimintaympäristöön parhaiten soveltuva elinvoima-, työllisyys-, koulutus- ja yrityspalveluekosysteemi, jolla tuetaan vahvasti Etelä-Karjalan maakuntaohjelman kehittämistavoitteita, muun muassa elinkeinopalveluiden saavutettavuutta, työllisyyden edistämistä ja työperäistä maahanmuuttoa sekä osaamisen kehittämistä ja opiskelijoiden integroitumista alueelle.

PowerCup 2023 Imatra, MOKRA2022_002

Hakija: Ruokolahden Raju
Budjetti: 61 070,52 euroa, myönnetty rahoitus 48 856,42 euroa
Hankeaika: 1.6.2022–31.5.2023

Ruokolahden Raju ja Imatran Palloveikot ovat hakeneet ja saaneet järjestettäväksi vuoden 2023 maailman suurimman lentopallotapahtuman PowerCupin Imatralle. Tapahtuman järjestäminen edellyttää vahvaa ja hyvissä ajoin tapahtuvaa projektijohtoa sisältäen markkinointia, yhteistyökumppaneiden kartoittamista/sopimuksellisuutta, projektin käytännön asioiden valmistelua. Hankkeessa luodaan edellytykset tapahtuman toteuttamiseen ja rakennetaan tarvittavat pelastus- ja majoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat sopimukset.

Kotkaniemi-foorumi, MOKRA 2022_001

Hakija: Kotkaniemi-säätiö
Budjetti: 48 000 euroa, myönnetty avustus 38 400 euroa
Hankeaika: 1.3.2022–31.8.2023

Kotkaniemi-foorumi on tapahtumakonsepti, jossa lähdetään kehittämään uudenlaista valtakunnallisesti merkittävää kärkitapahtumaa Etelä-Karjalaan. Foorumin areenana toimii itseoikeutetusti yksi maakunnan ykkösnähtävyyksistä, Kotkaniemi-museo. Foorumin idea on syntynyt Luumäen kunnan, Etelä-Karjalan liiton ja Kotkaniemen museon yhteisissä keskusteluissa.

Kotkaniemi-foorumin tavoitteena on nostaa Etelä-Karjalan näkyvyyttä valtakunnallisella tasolla. Kotkaniemi on Suomen itsenäistymisen merkkihenkilön presidentti P. E. Svinhufvudin pitkäaikaisin koti. Se kävi läpi mittavan, valtion toteuttaman peruskorjauksen vuosien 2016–2017 aikana. Kotkaniemessä on potentiaalia nousta valtakunnallisesti tunnettujen kohteiden joukkoon Tamminiemen ja muiden merkkihenkilöiden historiaan liittyvien kohteiden rinnalle. Paljon tästä potentiaalista on vielä hyödyntämättä. Hankkeessa kehiteltävän Kotkaniemi-foorumin tavoitteena on nousta valtakunnalliseen sarjaan merkittäväksi kesäiseksi seminaariksi mm. Porin Suomiareenan ja Mikkelin Päämajamuseon ”Päämaja-symposiumin” jalanjäljissä.

Matkailun 250 v. juhlaa, MOKRA2021_004

Hakija: Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Kulttuuritila Nuijamies
Budjetti: 65 209 euroa, myönnetty avustus 52 167 euroa
Hankeaika: 1.11.2021–31.10.2022

Suomen matkailun historia alkoi Imatralta vuonna 1772 Katariina Suuren vierailun myötä. Vuonna 2022 tapahtuneesta tulee kuluneeksi 250 vuotta. Tämän hankkeen tarkoitus on toteuttaa juhlavuoden kunniaksi kesällä 2022 kolme tapahtumaa alueen yritysverkoston toimesta.

Tapahtumat ovat:

1. Katariina Suuri Imatralla – historiallinen tapahtuma

2. Karjalaista gastronomiaa – historiallinen tapahtuma

3. Kalastuksen historiaa – tapahtuma

Alueen matkailu-, ravintola-, ruokatuottaja-, luonto- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyövalmiuksien ja uusien kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamahdollisuuksien sekä digitalisuuden tehostaminen ovat hankkeen toimenpiteiden keskiössä. Yrittäjien yhteistyön lisääminen ja uudentyyppisen verkostomaisen yhteistyön tuloksena syntyy osaamista ja uutta liiketoimintaa myös juhlavuoden jälkeen toteutettaviin tapahtumiin.

Kohderyhmänä ovat alueen matkailu-, palvelu-, ja kulttuuritoimijat. Hyödynsaajina ovat osallistuvat yritykset sekä verkostot. Vastuullisuus tapahtumien ja Saimaan alueen matkailun kilpailukykytekijänä korostuu ja linkittyy vahvasti Visit Finlandin STF-toimintamalliin. Hankkeen toimenpiteet innoittavat myös lähialuematkailuun ja vahvistavat alueen identiteettiä merkittävänä Suomen matkailun alkulähteenä.

Etelä-Karjalan kasvuyritysagentti, AKKE2021_016

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 80 000 euroa, myönnetty avustus 60 000 euroa
Hankeaika: 1.10.2021–31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää LAB-ammattikorkeakoulun yritysintegraatiota, vaikuttavuutta sekä yritysten liiketoiminnan kehittymistä käytännön tasolla seuraavilla toimenpiteillä:

1. Yritysrajapinnassa tapahtuva aktiivinen yritysten kontaktointi, yrityksissä vierailu ja tilanneselvitysten tekeminen.

2. Asiakasyritysten tuominen LAB-palvelujen piiriin. Kontaktoidut yritykset tuodaan LABin toiminnan piiriin Business Millin seulan kautta, jossa kehittämistoimenpiteet määritellään ja niille etsitään toteuttajaresurssi LABin opetuksen ja TKI-toiminnan piiristä kaikilta toimialoilta.

3. Kehitystoimenpiteiden koordinointi LABin ja yritysten välillä, yritysten yhteystahona toimiminen ja kehitystoimenpiteiden tuloksellisuuden seuranta. Yritysasiantuntija toimii asiakasyritysten yhteyshenkilönä ja toteuttaa kehittämistoimenpiteiden seurantaa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Hanke edistää LAB-ammattikorkeakoulun ja maakunnallisen elinkeinoelämän suhteita, ammattikorkeakoulun toiminta tulee paremmin tutuksi alueen yritysten piirissä ja yhteydenottokynnys LAB-ammattikorkeakouluun laskee. Hanke edistää opiskelijoiden harjoituspaikkojen saamista ja työllistymistä maakunnan yrityksiin.

Kutilan kanavan suunnitteluhanke 2021–22, MOKRA2021_003

Hakija: Taipalsaaren kunta
Budjetti: 100 000 euroa, myönnetty avustus 80 000 euroa. Kuntarahoitus 20 000 euroa jaetaan puoliksi Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin välillä.
Hankeaika: 1.9.2021–31.12.2022

Kutilan kanavan toteuttamiseen tarvittavien suunnitelmien laadinta ja hankkeen edistäminen. Suunnitelmia tarvitaan mm. vesilain mukaisen luvan hakemista varten, kanavan, maantien ja pumppaamojen suunnitteluun sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen maanomistajien ja kuntalaisten kanssa. Tähän työhön tarvitaan oma projektipäällikkö.

Tuloksena ovat valmiit suunnitteluasiakirjat, joiden perusteella varsinainen investointi voi toteutua. Aktiivisella viestinnällä ja yhteydenpidolla maanomistajiin vähennetään riskiä, että rakentamispäätöksestä tehdään valituksia ja hanke viivästyy.

Eräpöhinää, AKKE2021_015

Hakija: Imatran kaupunki
Budjetti: 100 000 euroa, myönnetty avustus 69 026 euroa
Hankeaika: 1.9.2021–30.8.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen luonto- ja eräkulttuurialan yritysten liiketoimintaedellytyksiä, parantaa alueen ja yritysten tunnettuutta ja varautua erä- ja luontokulttuurimuseon perustamisen mahdollistamiin uusiin yhteistyömalleihin.

Erityisesti luonto-, matkailu- ja muita oheispalveluja kehitetään ja luodaan uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia.

Uudenlainen yhteistyö luo tavoitteellisesti uutta liiketoimintaa ja työllistymismahdollisuuksia palveluyrittäjille ja alan toimijoille, tukee kestävää luontomatkailua ja vahvistaa alueen tunnettuutta tuhansien järvien maabrändin vetovoimaisena ja kestävänä kärkikohteena. Tavoitteena on lisätä sektorin työpaikkoja.

Rahoituksen edellytyksenä oli Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoituspaikan kohdistuminen Imatralle. Imatran valinta varmistui 17.6.2021.

Raudan rajoilla – historiaa, taidetta, tiedettä ja matkailua Etelä-Karjalassa, AKKE2021_014

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 30 000 euroa, myönnetty avustus 24 000 euroa
Hankeaika: 1.4.2021–31.12.2022

Valmisteluhankkeen tavoitteena on koota kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä tehdä yhdessä hankehakemus Interreg Baltic Sea Region -ohjelman loppuvuodesta avautuvaan rahoitushakuun (ennakkotieto EUSBSR Newsletter 25.5.2021).

Päätavoitteena on kansainvälisen hankkeen avulla lisätä alueen vetovoimaa tuomalla esiin monialaista rautaan ja metalliin liittyvää osaamista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla elinkeinoelämä ja kulttuuri yhdessä tuovat näkyviin Etelä-Karjalan vahvuuksia metallin ja raudan monialaisina osaajina (taide, kulttuuri, teollisuus, tutkimus). Hanke tukee alueen toimijoiden kansainvälistymistä sekä tuo alueen kulttuuria ja matkailua näkyväksi kansainvälisillä foorumeilla.

Pelastusturvallisuutta kulttuurin keinoin, AKKE2021_013

Hakija: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kulttuuritila Nuijamies ry, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Budjetti 59 100 euroa, myönnetty avustus 47 280 euroa
Hankeaika 1.3.2021–30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia taiteen, kulttuurin ja tieteen tuotteita/palveluita pelastustoimialalle ja samalla työllistää alan toimijoita. Hanke tehdään eteläkarjalaisten kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoiden, Kulttuuritila Nuijamiehen, LUT-yliopiston ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Hanke luo liiketoimintamahdollisuuksia kulttuuri-, taide- ja tiedealan toimijoille sekä kehittää pelastuslaitokselle uusia viestintätuotteita. Viestinnän kohderyhmänä ovat mm. kansainväliset opiskelijat, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii kehittämisen ja kokeilujen alustana. Syntyviä tuotteita ja palveluita on mahdollista kehittää myös laajempaa kansallista ja kansainvälistä myyntiä varten sekä muille toimialoille.

Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikeskustojen yritysten ja palveluiden digitaalinen markkinointi 2021 (LIdigi), AKKE2021_009

Hakija: Lappeenrannan kaupunkikeskusta-Lakes ry, Imatran kaupunkikeskusta Imitsi
Budjetti 74 962 euroa, myönnetty avustus 59 970 euroa
Hankeaika 1.5.2021–31.3.2022

Hankkeessa tartutaan kaupunkikeskustoissa toimivien yritysten ja tapahtumatuottajien toimintaedellytysten parantamiseen koronapandemian jatkuessa ja kriisin jälkeiseen toipumiseen digitalisaation tuomien välineiden avulla. Tavoitteena on yritysten digikyvykkyyden ja kestävän yritystoiminnan kehittäminen, samalla kun kiinnitetään huomiota kaupunkikeskustojen ja yritysten elinvoimaisuuteen.

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle, MOKRA2020_004

Hakija: Etelä-Karjalan liitto
Budjetti: 300 000 euroa, myönnetty avustus 60 000 euroa. Rahoittavina liittoina myös Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Uusimaa.
Hankeaika: 1.11.2020–31.10.2022

Matkailuala on kärsinyt koronapandemian myötä kysynnän loppumisesta ja asiakaskadosta. Tässä hankkeessa laaditaan suunnitelma uudelle vetovoimaiselle risteilytuotteelle Suomenlahdelle ja Saimaalle. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä reitistön alueelle sijoittuvien muiden matkailuhankkeiden, elinkeinotoimijoiden sekä kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on luoda monen eri sektorin palvelukokonaisuus, jossa sidosryhminä ovat paikalliset yrittäjät, matkailumarkkinoijat ja elinkeinoyhtiöt. Hanke on herättänyt suurta kiinnostua alueilla, ja hankkeessa on laaja asiantuntijajoukko toteuttamassa suunnitelmaa. Hankkeen rahoittajista koostuva ohjausryhmä ja aihealueen asiantuntijaryhmä seuraavat hankkeen toteutumista säännöllisesti.   

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle, AKKE2021_003

Hakija: Etelä-Karjalan liitto
Budjetti: 300 000 euroa, myönnetty avustus 24 000 euroa
Hankeaika 1.11.2020–31.10.2022

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uudenlainen risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset, ja tavoitteena on rakentaa malli, jota mahdolliset paikalliset yrittäjät voisivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Käyntisatamille ja reitin varren palvelutuottajille tämä tarkoittaisi uudenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa matkailijamääriä ja kehittää yrittäjyyttä sekä kohteiden imagoa. Hanketta rahoittaa viisi maakunnan liittoa Etelä-Karjalan liiton lisäksi. 

VALORISTEYS – kulttuurin ja matkailun sisällöntuotanto Etelä-Karjalassa pandemian jälkeen, AKKE2021_002

Hakija: Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Budjetti: 74 400 euroa, myönnetty avustus 59 400 euroa
Hankeaika 1.3.2021–30.6.2022

Hankkeella autetaan tapahtumatoimijoita sekä matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjiä koronasta eteenpäin ja valmennetaan näitä tulevaan matkailun kukoistuskauteen. Hankkeessa tarjotaan työpajamuotoista sparrausta, rahoitusneuvontaa ja tuotekehitysapua Etelä-Karjalan alueen tapahtumatoimijoille sekä matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjille.