Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitDigituki @ ekarjala II

Digituki @ ekarjala II

Digituki @ ekarjala II on jatkohanke loppuvuodesta 2019 käynnistyneelle digituen alueelliselle koordinaatiolle.

Etelä-Karjalan digituen tarjontaa on esitelty sivulla ekarjala.fi/digituki.

Taustaa

Etelä-Karjalan väestö on melko ikääntynyttä, ja digiasiat ovat useille vielä vieraita. Korona on osoittanut digiosaamisen tarpeellisuuden, mutta erityisesti ikääntyneet haluavat Etelä-Karjalassa mieluummin lähi- kuin etätukea. He ovat valmiita odottamaan, että opastusta voidaan järjestää jälleen lähitukena. Yli 70-vuotiaiden tapaamisten rajoittaminen keväällä 2020 hankaloitti entisestään digituen antamista.

1. digitukihankkeen aikana selvisi myös, että iso osa tuen tarjoajista on yhdistyksiä, jotka antavat tukea jäsenistölleen, eikä heitä välttämättä kiinnosta tuen antaminen laajemmalle joukolle. Maakunnan digituen tarjoajat ovat pääosin alueellisesti toimivia.

Merkittävää on myös omaisten määrä digituen antajina. Etelä-Karjalassa on paljon loma-asutusta, ja korona lisäsi sekä etätyötä että ihmisten halukkuutta muuttaa haja-asutusalueille. Paluumuuttajissa voi olla henkilöitä, jotka pystyvät auttamaan omaisiaan digiasioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Uudessa hankkeessa ”Digituki @ ekarjala II” tavoitteena on tiivistää ja laajentaa nykyistä digituen toimijoiden verkostoa ja palvelutasoa digituen tarvitsijoille eli ns. loppuasiakkaille. Ikääntyvän väestön ja hajanaisen yhdyskuntarakenteen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin. Etelä-Karjala on maakuntaohjelmassaan nostanut ”digivoiman” ja digitaalisuuden monipuolisen hyödyntämisen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Maakunnassa on panostettu nopeampien ja kattavampien tietoliikenneyhteyksien saamiseen, mutta ne eivät ole vielä riittäviä lisääntyviin tarpeisiin.

Digiaikakaudella selviäminen edellyttää kattavaa ja saavutettavissa olevaa digitukea.

Tulokset

 • Etelä-Karjalassa digitukea tarjoavien tahojen määrän lisäys, kaikkien maakunnan kuntien peitto sekä toimijaverkoston tiivis yhteistyö
 • Selvitys asiakastarpeista (ikäihmisten lisäksi nuoret ja työikäiset) ja arvio tuen laadusta sekä sen tarpeen määrästä maakunnassa
 • Toimintasuunnitelma 1. hankkeen ja 2. hankkeen aikana tunnistettujen kehittämiskohteiden korjaamisesta
 • Verkoston toimintaperiaatteiden ja koulutuspolun päivittäminen digituen tarjoajille
 • Digitukiosion kehittäminen maakunnallisessa portaalissa (yhden luukun tieto tuesta) sekä viestintää ei-digitaalisesti
 • Toimintamallin edelleen kehittäminen digituen koordinaatiolle ja verkostotoiminnalle.

Hankkeen toteutusaika

1.11.2020-30.10.2021

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto (30 % työajasta)

 • Hankkeen organisointi, yhteydenpito rahoittajaan, hankkeen toteutumisen seuranta ja tuki projektikoordinaattorille
  [email protected], 040 558 6011

Projektikoordinaattori Kaisa Kangasmäki, Eksote (100 % työajasta)

 • Verkostoyhteistyö, toimijoiden haastattelut, tarjonnan ja tarpeen kartoittaminen, nykyisten ja uusien kohderyhmien tunnistaminen
  [email protected], 040 684 6182

Asiantuntija / digitukiprosessi, ICT Kari Salin, Imatran kaupunki (20 % työajasta)

 • Avustaminen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa, verkostoyhteistyö maakunnan pohjoiskunnissa
  [email protected], 020 617 5402

Asiantuntija/viestintä Virve Lindström, Etelä-Karjalan liitto (20 % työajasta)

 • Hankkeen viestintä – tapahtumat, tilaisuudet, digituen tarjonnasta viestiminen
  [email protected], 040 823 4229