Etelä-Karjalan maakuntakaava, 2011 (voimassa)

Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011) on kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Kokonaismaakuntakaavan aikajana

Etelä-Karjalan maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2004 erilaisilla perusselvityksillä. Kaavaluonnosta käsiteltiin vuonna 2008 ja ehdotusta vuosina 2009-2010. Kaava valmistui lopulliseen muotoonsa keväällä 2010. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 9.6.2010 yksimielisesti. Kaava toimitettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi, joka vahvisti sen 21.12.2011.

Muutoksia kokonaismaakuntakaavaan

Vaikka Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011) on voimassa oleva maakuntakaava, osia siitä on kumottu tai kumoutunut vuosien saatossa. Etelä-Karjalaan kuulunut Suomenniemen kunta liitettiin osaksi Mikkelin kaupunkia 1.1.2013, samalla alue siirtyi hallinnollisesti osaksi Etelä-Savon maakuntaa. Etelä-Savon liitto on kumonnut Etelä-Karjalan maakuntakaavan Suomenniemen osalta Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa vuonna 2016. Lisäksi Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava aiheutti muutoksia joihinkin kokonaismaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja määräyksiin. Ajantasainen kaavatilanne on nähtävissä Etelä-Karjalan maakuntakaavojen epävirallisessa yhdistelmässä. Linkki kaavayhdistelmän sivulle.

Maakuntakaava-asiakirjat

Maakuntakaavamerkinnät esitetään kartalla. Kaavamerkinnät ja niihin liittyvät määräykset esitetään Kaavamerkinnät- ja määräykset -asiakirjassa. Maakuntakaavan kaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Maakuntakaava itäosa

Maakuntakaava länsiosa

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus 21.12.2011 ja liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 21.12.2011

Maakuntakaavan valmistelussa on käytetty paljon taustamateriaaleja, jotka eivät ole varsinaisia kaava-asiakirjoja. Linkki maakuntakaavan taustaselvityksiin.

Etelä-Karjalan maakuntakaavojen yhdistelmän paikkatietoaineistot

Etelä-Karjalan maakuntakaavojen paikkatietoaineistot on koottu maakuntakaavayhdistelmä -tietokantaan, jossa on kaikki voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät. Maakuntakaavayhdistelmän oma sivu löytyy tästä linkistä: Maakuntakaavayhdistelmä -alasivu.

Paikkatietoaineistot Esri filegeodatabase-aineistona ja wms-rajapinnan osoite löytyvät Avoindata.fi:stä:
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/etela-karjalan-maakuntakaavayhdistelma-yhtenaisessa-tietomallissa

Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä paikkatietohakemistossa

Etelä-Karjalan kaikki maakuntakaavakartat karttapalvelussa

https://ekarjala.maps.arcgis.com/home/index.html

Maakuntakaavan seurantaraportti

Maakuntakaavan seurantaraportti valmistui marraskuussa 2015 ja se esiteltiin maakuntavaltuustolle 30.11.2015. Raporttiin on koottu seurantatietoa maakuntakaavan aihepiireittäin. Seurantaraporttia on päivitetty vuonna 2018 poistamalla virheellinen kuva osiosta Tekninen huolto ja energia.

Maakuntakaavan seurantaraportti 2015

Lisätietoja: Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto

(Päivitetty 25.10.2023)