Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutLiikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Näillä toimenpiteillä turvataan erityisesti maakunnan kannalta tärkeän metsäteollisuuden kuljetusten toimivuus ja tehokkuus sekä henkilöjunaliikenteen kehittämismahdollisuudet.

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava toteuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:
1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
4) liikenteen turvallisuus;
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Siinä säädetään ensimmäistä kertaa lakitasoisesti, mitä liikennejärjestelmällä tarkoitetaan (3 §) ja mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on (15a §). Lisäksi laissa on säädökset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta (15b §). Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädetään aluekehityslaissa (15c §). Maakunnan liiton tehtävänä on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa (17 §, kohta 6).

Eduskunta hyväksyi 1.7.2021 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 (tiedote). Kaikki laadinta-aikaiset valmistelu- ja esittelyaineistot sekä julkaisut löytyvät tästä linkistä. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuvat Valtion väyläverkon investointiohjelma (linkki) ja Väyläviraston suunnitteluohjelma (linkki) julkistettiin 1/2022. Ne perustuvat Liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan (linkki), jota ylläpitää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Traficom julkaisi liikennejärjestelmäanalyysi -sivuston 4.10.2021.

(Päivitetty 17.5.2022)

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen