Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n tausta-aineistot

Tälle sivulle kootaan Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmisteluun liittyviä tausta-aineistoja ja selvityksiä. Aineistoja lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu.


Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2040 -selvitys antaa lähtötiedot ja perusteet Etelä-Karjalan 1. vaihe-maakuntakaavan vähittäiskauppaa koskevien merkintöjen, määräysten ja mitoituksen tarkentamiselle Etelä-Karjalan maakuntakaavassa 2040. Selvityksessä on hyödynnetty Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät -selvityksessä määriteltyjä skenaarioita.

Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2040 (05/2023)

Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät (11/2022)

Tiedote selvityksistä


Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa selvityksen on toteuttanut arkeologiopiskelija Maria Kaasinen. Inventointi kattoi koko maakunnan alueen. Kohteiden kartoitus edistää kulttuuriperinnön huomioivaa aluesuunnittelua sekä muinaisjäännösten suojelua maakunnassa.

Inventointiraportti on ison tiedostokokonsa vuoksi ladattavissa myös kahteen pienempään osaa jaettuna: Osa 1 (n. 37 Mt) ja Osa 2 (n. 44 Mt). Kokonainen raportti on kooltaan n. 80 Mt.

Osa 1 – Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa (s. 1 – 172)

Osa 2 – Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa (s. 173 – 398)

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa (koko raportti, n. 80 Mt)


Etelä-Karjalan tuulivoimaselvityksen keskeisenä tavoitteena oli tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. Selvitys toimii maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä ja sen on laatinut FCG Oy. Selvitystä on rahoittanut Ympäristöministeriö.

Etelä-Karjalan tuulivoimaselvitys 2022, FCG Oy

Tiedote tuulivoimaselvityksestä


Etelä-Karjalan siniviherrakennetta sekä ekosysteemipalveluita koskeva selvitys kattaa viherrakenteen ydinalueet, viheryhteydet ja kriittiset yhteystarpeet, sinirakenteen (vesiympäristöt) monimuotoisuuden ydinalueet, yhteydet ja kriittiset yhteystarpeet (esim. rajajoet ja kalatiet), sekä ekosysteemipalveluiden ydinalueet maa-alueilla ja vesistöissä. Selvitykseen sisältyy lisäksi Etelä-Karjalan hiilinielujen tarkastelu.

Etelä-Karjalan siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys 2022, FCG Oy

Tiedote siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksestä


Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen

(Päivitetty 8.5.2023)