Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan 2.vaihemaakuntakaavasta jätetyt valitukset hylättiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa

Etelä-Karjalan 2.vaihemaakuntakaavasta jätetyt valitukset hylättiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa

Rakkolanjoki

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 14.12.2022 antamallaan päätöksellään hylännyt Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta jätetyt valitukset. Valituksia oli tehty yhteensä viisi. Vaihemaakuntakaava käsittelee Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon sijaintivaihtoehtoja, jotka ovat Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. 

Hallinto-oikeus on ratkaisussaan jättänyt tutkimatta yhden valituksen, yhden valituksen osalta on jätetty tutkimatta Lappeenrannan kaupungin toiminnasta esitetyt kanteluluontoiset valitusperusteet, sekä yhdessä valituksessa esitetyn lunastamista koskevan vaatimuksen. Lisäksi hallinto-oikeus jätti tutkimatta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä esitetyt valitusperusteet.

Itä-Suomen hallinto-oikeus perustelee päätöstään mm. kuntalailla, jossa on määritetty asianosaiset. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä kanteluasioita. Hallinto-oikeus ei liioin voi tämän asian yhteydessä ottaa kantaa lunastusvaatimukseen ja siksi vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Hallinto-oikeus toteaa, ettei maakuntakaavaa koskevassa asiassa voida tutkia, onko ympäristövaikutusten arviointi ollut YVA-lain 11 (23) mukainen. Hallinto-oikeus arvioi, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämiseen yleisötilaisuuksien osalta on ollut maakuntahallituksen lausunnosta ilmenevä pandemiaan liittyvä perusteltu syy ja päivittämisestä on myös ilmoitettu osallisille asettamalla päivitetty suunnitelma nähtäville. Hallinto-oikeus arvioi myös, että osallisilla on ollut mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla eikä valituksenalainen päätös ole lainvastainen vuorovaikutuksesta esitettyjen valitusperusteiden johdosta.  

Valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen päätöksen perustelemisesta esitetyn valitusperusteen johdosta. Hallinto-oikeus arvioi, että kaavaa valmisteltaessa tarkasteltujen eri puhdistamovaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu kaavan tarkoitukseen nähden riittävästi ja riittävän laajasti.

Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa lopputuloksenaan seuraavaa:
Vaihemaakuntakaavassa osoitetut jätevedenpuhdistamoa tarkoittavat et-1 -merkinnät Kukkuroinmäen ja Hyväristönmäen alueilla on selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella ennalta arvioiden mahdollista toteuttaa kyseisillä alueilla vähintään seudullisesti merkittävinä jätevedenpuhdistamoina. Valituksenalainen kaava ei ole lainvastainen valituksissa esitetyillä perusteilla.

Jatko:
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tausta:
Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston päätöksestä 13.12.2021 § 39: ”Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, hyväksyminen” jätettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen viisi (5) valitusta. Etelä-Karjalan maakuntahallitus on antanut vastineensa valituksiin kokouksessaan 28.3.2022.

Kuva: Arto Hämäläinen, Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot: Topi Suomalainen, aluesuunnittelupäällikkö,
[email protected]
p. +358 403580975

Etelä-Karjalan liitto