Etelä-Karjalan liittoProjektitEtelä-Karjalan kulttuurikunnat

Etelä-Karjalan kulttuurikunnat

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa koskeva laki (756/2021) määrittää maakunnan liiton tehtävät. Lain mukaan maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Tähän tehtävään liittyen maakunnan liitto edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä. Lisäksi maakunnan liitto edistää maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen.

Etelä-Karjalan liitossa kulttuurin kehittämistehtävän toteuttamisen tukena toimii Etelä-Karjalan kulttuurikonklaaviksi nimetty yhteistyöryhmä. Ryhmä jatkaa aiemman kunnallisvaalikausien syklissä toimineen kulttuurityöryhmän työtä. Kulttuurikonklaavi on liiton koordinoima epävirallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu maakunnan kulttuuritoiminnan edistäjiä ja puolestapuhujia. Kulttuurikonklaavin tavoitteena on tiivistää toimijoiden yhteistyötä kulttuurin edistämisessä ja näkyväksi tekemisessä.

Kulttuurikonklaavin tuella Etelä-Karjalan liitto haki ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta alueellisen kuntien kulttuurin kehittämistehtävän hoitamiseen vuosille 2023–2024. Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hanke on nyt käynnissä, ja sen voimin panostetaan kuntien kulttuurityön verkostomaiseen kehittämiseen.

Etelä-Karjalan liiton vastuuhenkilö kulttuurin edistämistehtävässä on aluekehityspäällikkö Heli Gynther. Kulttuurikoordinaattorina Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hankkeessa työskentelee Ossi Välimäki.

EKKU – Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta, eteläkarjalaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä maakunnan elinvoimaisuutta. Samanaikaisesti hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle maakunnassa erilaisten kokeilujen ja pilotointien kautta.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea Etelä-Karjalan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta ja palveluiden saavutettavuutta. Kuntien näkökulmasta hankkeen tavoitteena on täsmentää heidän omia kulttuuritoimen kehittämiskohteitaan sekä hakea toimivia yhteistyötapoja ja -malleja eri väestöryhmien yhdenvertaisuuden ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseksi.

Hanke yhdistää voimia, vahvistaa yhteistyötä ja hakee uudenlaisia toiminta- ja tuotantotapoja kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseksi maakunnassa. Samalla hanke nostaa esiin ja vahvistaa kunkin kunnan omaleimaista ja ainutlaatuista kulttuuritarjontaa ja näin vahvistaa kuntien profiilia kulttuurikuntina ja maakunnan profiilia kulttuurimaakuntana.

Hankkeen keskeinen tavoite on myös vahvistaa kulttuuritoimen henkilöstön osaamista ja vertaistukea sekä verkostomaista toimintaa. Hanke tuo kaivattua lisäresurssia yhteiseen kehittämistehtävään sekä tekee yhteistyöstä systemaattisempaa.

Lisätietoja hankkeesta ja ajankohtaisia toimintoja sivulta Kulttuuri – Etelä-Karjalan liitto.

Etelä-Karjalan sekä Itä-Suomen kulttuuristrategiat löydät tältä sivulta.

Lisätietoja:
Heli Gynther, [email protected], p. +358 40 4855109
Ossi Välimäki, [email protected], p. +358 40 683 2791