Etelä-Karjalan liittoTuulivoimaselvitys valmistui: Maakuntakaavoituksessa voidaan edetä Luumäellä

Tuulivoimaselvitys valmistui: Maakuntakaavoituksessa voidaan edetä Luumäellä

tuulivoimala talvimaisemassa

Etelä-Karjalan liitto on laatinut selvityksen maakunnan potentiaalisista tuulivoima-alueista osaksi maakuntakaavoitusta. Selvityksessä tunnistettiin 23 potentiaalista tuulivoima-aluetta eri puolilta Etelä-Karjalan maakuntaa. Selvityksen mukaan alueille olisi sijoitettavissa noin 230 tuulivoimalaa.

Puolustusvoimilta saadun lausunnon pohjalta on edellytykset jatkaa maankäytön suunnittelua yhdelle alueelle, mikä sijoittuu Luumäelle. Muut potentiaaliset tuulivoima-alueet eivät ole maanpuolustuksen näkökulmasta mahdollisia tuulivoiman rakentamiselle.

Selvityksen toteutti FCG Finland Oy ja ohjausryhmä on ollut mukana työn ohjauksessa. Selvitystä on rahoittanut ympäristöministeriö.

Kartta_Luumäki_Suurikangas

Tuulivoimalla merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen

Selvityksen mukaan toteutuessaan 23 tuulivoimapuistolla olisi ollut erittäin merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Etelä-Karjalan koko tuulivoimapotentiaali, yhteensä 230 tuulivoimalaa, tuottaisi sähköä n. 4 000–7 000 GWh/v. Tuulivoimapuistossa sijaitsevasta yksittäisestä maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana (30 vuotta) kiinteistöveroa noin 400 000 euroa. Koko tuulivoimapotentiaalin hyödyntäminen toisi kunnille tuulipuistojen elinkaaren aikana jopa noin 90 miljoonan euron kiinteistöverotulot. Lisäksi kunnille syntyisi jonkin verran kunnallisverotuloja.

Selvityksen mukaan koko tuulivoimapotentiaalin mukaisten tuulivoimahankkeiden kokonaisinvestointikustannukset olisivat yhteensä jopa noin 2,7 miljardia euroa ja työllisyysvaikutus (suorat, välilliset) olisi elinkaaren aikana yhteensä noin 35 000 henkilötyövuotta.

”Etelä-Karjalassa ja itärajalla pystymme hyödyntämään alueen tuulivoimapotentiaalista vain hyvin pienen osan, mikä asettaa alueemme ja koko itäisen Suomen epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa Länsi-Suomeen. Valtion toimesta tuleekin luoda keinoja, joilla tilanteen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kompensoidaan rajamaakunnille ja niiden kunnille”, maakuntajohtaja Satu Sikanen toteaa.

Selvityksen suhde maakuntakaavoitukseen

Selvitys on tehty valmisteilla olevaa Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:tä varten. Selvityksessä on tutkittu maakuntakaavan tarkkuustasolla tuulivoimaloiden sijoitusvaihtoehtoja ja tuulivoimaloiden erinäisiä vaikutuksia. Selvityksessä on kuvattu vaikutuksia mm. asumisviihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon, ilmastoon ja talouteen.

Selvityksen ja siitä saadun Puolustusvoimien lausunnon pohjalta Luumäen Suurikankaalle sijoittuva alue soveltuu tuulivoimalle. Suurikankaan alueelle olisi sijoitettavissa noin yhdeksän tuulivoimalaa, kolmen kilometrin etäisyydelle Taavetin keskustasta lounaaseen.

Suurikankaan osalta suunnittelu jatkuu osana maakuntakaava 2040:n kaavaluonnoksen valmistelua. ”Tuulivoimaselvityksen tiedot antavat hyvän pohjan alueen jatkosuunnittelulle”, aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen toteaa.

Osalliset pääsevät ottamaan asiaan kantaa maakuntakaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana, vuonna 2023. Toteutuakseen Suurikankaan potentiaalinen tuulivoimapuisto vaatii maakuntakaavan lisäksi tuulivoimayleiskaavan laatimisen alueelle ja mahdollisen YVA-prosessin läpi käynnin.

Linkki tuulivoimaselvityksen aineistoihin

Liite: karttakuva Luumäen Suurikankaan mahdollisesta tuulivoima-alueesta

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan liitto: maakuntajohtaja Satu Sikanen,
[email protected], puh. 0400 661 318

Maakuntakaava 2040:en liittyen:
Etelä-Karjalan liitto: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, [email protected], puh. 0403580975

Tuulivoimaselvitykseen liittyen:
FCG: johtaja Jan Tvrdy, [email protected], puh. 0505902832
Etelä-Karjalan liitto: ympäristökoordinaattori Laura Blomqvist, [email protected], puh. 0401390173