Valikko Sulje

Rahoitetut AKKE-hankkeet

Saimaa Living Lake: järvitiedoilla vetovoimaa luontomatkailuun, AKKE2021_001

Hakija: Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry
Budjetti: 25 450 euroa, myönnetty avustus 20 360 euroa
Hankeaika: 15.3.–31.12.2021

Hankkeessa valmistaudutaan kansainväliseen yhteistyöhön hakemalla verkostoja ja tuottamalla webinaari- ja markkinointimateriaalia, jota Saimaarium voi hyödyntää eri yhteyksissä. Hanke on tärkeä Saimaariumin toiminnan kehittämisessä merkittävämmäksi osaksi Saimaan matkailua. Toiminnalla on kytköksiä mm. Saimaa Geoparkiin ja GreenLeaf-vuoden tapahtumatuotantoon, ja se edistää matkailualan toimintaedellytyksiä.

VALORISTEYS – kulttuurin ja matkailun sisällöntuotanto Etelä-Karjalassa pandemian jälkeen, AKKE2021_002

Hakija: Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Budjetti: 74 400 euroa, myönnetty avustus 59 400 euroa
Hankeaika: 1.3.2021–30.6.2022

Hankkeella autetaan tapahtumatoimijoita sekä matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjiä koronasta eteenpäin ja valmennetaan näitä tulevaan matkailun kukoistuskauteen. Hankkeessa tarjotaan työpajamuotoista sparrausta, rahoitusneuvontaa ja tuotekehitysapua Etelä-Karjalan alueen tapahtumatoimijoille sekä matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjille.

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle, AKKE2021_003

Hakija: Etelä-Karjalan liitto
Budjetti: 300 000 euroa, myönnetty avustus 24 000 euroa
Hankeaika: 1.11.2020–31.10.2022

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset. Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, jota mahdolliset paikalliset yrittäjät voisivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Käyntisatamille ja reitin varren palvelutuottajille tämä tarkoittaisi uudenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa matkailijamääriä ja kehittää yrittäjyyttä ja kohteiden imagoa. Hanketta rahoittaa viisi maakunnan liittoa Etelä-Karjalan liiton lisäksi. 

Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance, AKKE2021_004

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Budjetti: 29 955 euroa, myönnetty avustus 23 964 euroa
Hankeaika: 1.2.2021–31.10.2021

Hankkeessa suunnitellaan uusi Horizon Europe -hanke ja laaditaan siitä hankehakemus HORIZON-CL5-2021-D4-01-03 -hakuun (deadline 19.10.2021). Horizon-hankkeessa tavoitellaan T&K-rahoitusta alueelle yhteensä noin 1 M€ vuosille 2022–2025. Tavoiteltavan Horizon Europe -hankkeen tuloksena kaupungin rakennusten energiatehokkuus parantuu ja hiilijalanjälki pienentyy. Lisäksi syntyy kansainvälinen verkosto sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikeskustojen yritysten ja palveluiden digitaalinen markkinointi 2021 (LIdigi), AKKE2021_009

Hakija: Lappeenrannan kaupunkikeskusta Lakes ry, Imatran kaupunkikeskusta Imitsi
Budjetti: 74 962 euroa, myönnetty avustus 59 970 euroa
Hankeaika: 1.5.2021–31.3.2022

Hankkeessa tartutaan kaupunkikeskustoissa toimivien yritysten ja tapahtumatuottajien toimintaedellytysten parantamiseen koronapandemian jatkuessa ja kriisin jälkeiseen toipumiseen digitalisaation tuomien välineiden avulla. Tavoitteena on yritysten digikyvykkyyden ja kestävän yritystoiminnan kehittäminen, samalla kun kiinnitetään huomiota kaupunkikeskustojen ja yritysten elinvoimaisuuteen.

Arvoverkon yhteiskehittämisohjelman toteuttaminen hankkeeseen, AKKE2021_010

Hakija: Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Budjetti: 75 000 euroa, myönnetty avustus 60 000 euroa
Hankeaika: 1.4.–31.12.2021

Hanke on jatkoa MOKRA-hankkeelle ”Arvoverkon uudistaminen” (hankeaika 1.6.2020-31.5.2021), missä selvitettiin Etelä-Karjalan alueella toimivien suurten yritysten teknologia-/palvelu-/kasvuhaasteita. AKKE-hankkeella viedään toimenpide-ehdotukset = yhteiskehittämisohjelmat toteutuksen tasolle. Kohderyhmänä hankkeessa on maakunnan suuryritykset sekä pk-yritykset. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa maakuntaan osaksi veturiyritysten liiketoimintaekosysteemiä.

Pelastusturvallisuutta kulttuurin keinoin, AKKE2021_013

Hakija: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kulttuuritila Nuijamies ry, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Budjetti: 59 100 euroa, myönnetty avustus 47 280 euroa
Hankeaika: 1.3.2021–30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia taiteen, kulttuurin ja tieteen tuotteita/palveluita pelastustoimialalle ja samalla työllistää alan toimijoita. Hanke tehdään eteläkarjalaisten kulttuurin, taiteen ja tieteen toimijoiden, Kulttuuritila Nuijamiehen, LUT-yliopiston ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen välisenä yhteistyönä. Hanke luo liiketoimintamahdollisuuksia kulttuuri-, taide- ja tiedealan toimijoille sekä kehittää pelastuslaitokselle uusia viestintätuotteita. Viestinnän kohderyhmänä ovat mm. kansainväliset opiskelijat, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii kehittämisen ja kokeilujen alustana. Syntyviä tuotteita/palveluita on mahdollista kehittää myös laajempaa kansallista ja kansainvälistä myyntiä varten sekä muille toimialoille.

Raudan rajoilla historiaa, taidetta, tiedettä ja matkailua Etelä-Karjalassa,  AKKE2021_014

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 30 000 euroa, myönnetty avustus 24 000 euroa
Hankeaika: 1.4.2021–31.12.2022

Valmisteluhankkeen tavoitteena on koota kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä tehdä yhdessä hankehakemus Interreg Baltic Sea Region -ohjelman loppuvuodesta avautuvaan rahoitushakuun (ennakkotieto EUSBSR Newsletter 25.5.2021).

Päätavoitteena on kansainvälisen hankkeen avulla lisätä alueen vetovoimaa tuomalla esiin monialaista rautaan ja metalliin liittyvää osaamista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla elinkeinoelämä ja kulttuuri yhdessä tuovat näkyviin Etelä-Karjalan vahvuuksia metallin ja raudan monialaisina osaajina (taide, kulttuuri, teollisuus, tutkimus). Hanke tukee alueen toimijoiden kansainvälistymistä sekä tuo alueen kulttuuria ja matkailua näkyväksi kansainvälisillä foorumeilla.

Eräpöhinää, AKKE2021_015

Hakija: Imatran kaupunki
Budjetti: 100 000 euroa, myönnetty avustus 69 026 euroa
Hankeaika: 1.9.2021–30.8.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen luonto- ja eräkulttuurialan yritysten liiketoimintaedellytyksiä, parantaa alueen ja yritysten tunnettuutta ja varautua erä- ja luontokulttuurimuseon perustamisen mahdollistamiin uusiin yhteistyömalleihin.

Erityisesti luonto-, matkailu- ja muita oheispalveluja kehitetään ja luodaan uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia.

Uudenlainen yhteistyö luo tavoitteellisesti uutta liiketoimintaa ja työllistymismahdollisuuksia palveluyrittäjille ja alan toimijoille, tukee kestävää luontomatkailua ja vahvistaa alueen tunnettuutta tuhansien järvien maabrändin vetovoimaisena ja kestävänä kärkikohteena. Tavoitteena on lisätä sektorin työpaikkoja.

Rahoituksen edellytyksenä oli Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoituspaikan kohdistuminen Imatralle. Imatran valinta varmistui 17.6.2021.

Etelä-Karjalan kasvuyritysagentti, AKKE2021_016

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu
Budjetti: 80 000 euroa, myönnetty avustus 60.000
Hankeaika: 1.10.2021–31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää LAB-ammattikorkeakoulun yritysintegraatiota, vaikuttavuutta sekä yritysten liiketoiminnan kehittymistä käytännön tasolla seuraavilla toimenpiteillä:

1. Yritysrajapinnassa tapahtuva aktiivinen yritysten kontaktointi, yrityksissä vierailu ja tilanneselvitysten tekeminen.

2. Asiakasyritysten tuominen LAB-palvelujen piiriin. Kontaktoidut yritykset tuodaan LABin toiminnan piiriin Business Millin seulan kautta. Siinä kehittämistoimenpiteet määritellään ja niille etsitään toteuttajaresurssi LABin opetuksen ja TKI-toiminnan piiristä kaikilta toimialoilta.

3. Kehitystoimenpiteiden koordinointi LABin ja yritysten välillä, yritysten yhteystahona toimiminen ja kehitystoimenpiteiden tuloksellisuuden seuranta. Yritysasiantuntija toimii asiakasyritysten yhteyshenkilönä ja toteuttaa kehittämistoimenpiteiden seurantaa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.

Hanke edistää LAB-ammattikorkeakoulun ja maakunnallisen elinkeinoelämän suhteita, ammattikorkeakoulun toiminta tulee paremmin tutuksi alueen yritysten piirissä ja yhteydenottokynnys LAB-ammattikorkeakouluun laskee. Hanke edistää opiskelijoiden harjoituspaikkojen saamista ja työllistymistä maakunnan yrityksiin.