Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan virkistysalueiden kehittämistarpeet on kartoitettu – myös Haarikon alueen edellytykset kansallispuistoksi selvitetty

Etelä-Karjalan virkistysalueiden kehittämistarpeet on kartoitettu – myös Haarikon alueen edellytykset kansallispuistoksi selvitetty

Pitkospuut Lappeenrannan Vipeleensuolla.

Etelä-Karjalan virkistysalueselvitys ja Haarikko–Saarijärvi-alueen kansallispuiston perustamisedellytysselvitys ovat valmistuneet. Selvitystyöt toteutettiin kesä-lokakuun 2023 aikana yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Etelä-Karjalan virkistysalueselvitys kokoaa maakunnan virkistysalueiden, -reittien ja -kohteiden nykytilanteen sekä niiden kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Selvitys toimii jatkossa maakunnan kunnille, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja lukuisille muille tahoille hyvänä oppaana ja pohjana matkailun ja virkistyksen kehittämis- ja suunnittelutyössä. Selvityksessä esitellään olemassa olevat alueet ja kohteet sekä nostetaan esille kehitystarpeita ja haasteita. Selvitystyön toteutti Sanna Leppänen.

Etelä-Karjalan virkistysalueselvitys

Haarikko–Saarijärvi-alueen kansallispuiston perustamisedellytysselvityksessä tarkasteltiin Haarikon alueen ja siihen mahdollisesti kytkeytyvien alueiden edellytyksiä kansallispuistoksi. Selvityksessä koottiin tietoa muun muassa alueen luontoarvoista ja aluetaloudellisesta merkityksestä.  Johtopäätöksinä esitetään, että selvitysalueen luonnontilankaltaisten metsien, suojelumetsien ja pienvesien luontoarvot ovat merkittävät ja ennallistamismahdollisuudet ovat hyvät. Haarikko–Saarijärven alueen nähdään täydentävän Etelä-Suomen metsien, eritoten Etelä-Karjalan metsien, suojeluverkostoa ja vahvistavan ekologisia yhteyksiä olemassa oleviin suojelualueisiin.

Alue ei ole valtion omistuksessa, ja maanvaihtoprosessin onnistuminen määrittelee pitkälti kansallispuiston toteutumisen. Jatkokehittäminen vaatii tiivistä vuoropuhelua maanomistajien, kuntien, luonnonsuojeluyhdistysten ja ympäristöministeriön välillä. Kansallispuiston perustamisedellytysselvitys puolestaan toimii hyvänä pohjana myöhemmälle päätöksenteolle ja linjauksille sekä mahdollisille jatkotoimenpiteille. Selvitystyön toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Haarikko–Saarijärvi-alueen kansallispuiston perustamisedellytysselvitys

Selvityshankkeen rahoittajana toimi Etelä-Karjalan liitto (AKKE-rahoitus). Kansallispuiston perustamisedellytysselvityksen rahoitukseen osallistuivat lisäksi Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Maisema Parikkalan Pöröpeikon polulta. Kuvaaja Sanna Leppänen.

Lisätietoja:
Laura Blomqvist, Etelä-Karjalan liitto [email protected]
Maria Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto [email protected]


Kuva sivun yläreunassa: Lappeenrannan Vipeleensuo. Kuvaaja Sanna Leppänen.