Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n suunnittelutyö on alkanut

metsää

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n kaavatyö alkoi kesällä 2021, kun kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä. OAS:ssa kerrotaan kuinka kaavan suunnitteluun voi ottaa kantaa eri vaiheissa ja kuinka kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan. Maakuntakaavassa otetaan kantaa yhdyskuntarakenteen kehitykseen vuoteen 2040 asti.

OAS:sta saatiin 27 lausuntoa eri viranomaisilta, mutta ei yhtään mielipidettä kuntalaisilta. Lausunnoissa tuotiin esiin useita kaavasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä, kuten Etelä-Karjalan väestörakenne, siniviherverkosto, kestävät energiamuodot ja vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Kaavasuunnitteluun liittyvä palaute otetaan huomioon kaavaluonnoksen suunnittelun yhteydessä.

Varsinaisesti OAS:n sisältöön ottivat kantaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Puolustusvoimat. Eksoten lausunnossa toivottiin kuvattavan vaikutusten arviointia tekstin lisäksi myös kaaviona tai kuvana. ELY-keskus toi esiin lausunnossaan mm. tarkennuksia lakiviittauksiin ja kaavan tavoitteisiin. Puolustusvoimat toivoi OAS:n viranomaisten listaan korjattavan Puolustusvoimien lausunnonantajana 1. Logistiikkarykmentti. Lausunnonantajien esittämät muutokset tehdään OAS:iin.

Etelä-Karjalan maakuntakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 25.10.2021 OAS:sta saadun palautteen. Linkki kokousasiaan

Kaavatyö jatkuu kaavan tavoiteraportin laadinnalla ja selvitysten laatimisella. Selvityksiä tehdään mm. tuulivoimaan, siniviherrakenteeseen ja kauppaan liittyen. Selvitysten valmistuttua laaditaan alustava kaavaluonnos, josta käydään neuvottelut kuntien kanssa (kuntakierros), arviolta syksyllä 2022. Kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa kaavaan, kun maakuntakaavaluonnos tulee nähtäville, arvioilta vuoden 2023 alkupuolella. Kaavan aikataulu on muuttunut aikaisemmasta, OAS:ssa esitetystä, arviosta.

Lisätiedot kaavahankkeesta:

Lisätietoja:
aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, p: +358 40 358 0975, s-posti: topi.suomalainen@ekarjala.fi