Etelä-Karjalan liittoVuoden parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä – Etelä-Karjalan liitto sai Hyvä SOVA -palkinnon

Vuoden parhaat vaikutusarvioinnit palkittiin YVA-päivillä – Etelä-Karjalan liitto sai Hyvä SOVA -palkinnon

(Tiedote–YVA ry 22.3.2018)

Hyvä YVA –palkinnon annettiin Nordstream 2 AG:lle Venäjältä Saksaan suunnitellun maakaasuputkihankkeen Suomen osuuden ympäristövaikutusten arvioinnista ja Hyvä SOVA –palkinnon sai Etelä-Karjalan liitto maakuntaohjelman 2018-2021 vaikutusten arvioinnista.

Yva ry palkitsee vuosittain ansiokkaita vaikutusarviointeja. Tänä vuonna palkinnot jaettiin YVA-päivässä Helsingissä 22.3.2018. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäris-tövaikutuksia.

Hyvä SOVA –palkinto

Hyvä SOVA -palkinnon sai tänä vuonna Etelä-Karjalan liitto maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristövaikutusten arvioinnista.

Etelä-Karjalan liitto sai nyt SOVA-palkinnon jo toistamiseen. Edellisen kerran liitto palkittiin vuonna 2015  Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan – kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne – ympäristövaikutusten arvioinnista.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa (SOVA) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista suunnitelmien ja ohjelmien valmiste-lussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018-2021 esittää maakunnan mahdollisuuksiin ja tar-peisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle. Maakuntaohjelmaa laadittiin muutostilanteessa ja sen rooli aluekehit-tämisen linjausten jatkuvuuden pohjana on keskeinen uuden maakunnan aloittaessa työnsä.

Maakuntaohjelman arviointiprosessia ja sen ohjaamista varten perustetiin sidosryhmistä koostuva SOVA-ryhmä. Ryhmän työskentelyn painopiste oli SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jossa on huomioitu myös sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi on pyritty pitämään koko ajan mukana ohjelman valmistelussa.

Arviointiprosessin tavoitteeksi oli asetettu perinteisen toimenpiteittäin rakentuvan taulukon sijasta maakunnan erityispiirteet huomioiva näkökulmatarkastelu. Ohjelman valin-noissa ja työstämisessä on peilattu kutakin tilannetta vaikutusten arvioinnin näkökulmiin.

Ympäristönäkökulmat olivat Saimaa ja muu järviluonto, ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne ja pohjavedet. Kulttuurinäkökulmat ovat kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristö. Sosiaalisia vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa ihmisten hyvinvointiin. Vaikutusten arviointi toteutettiin käytännössä siten, että ohjelmatyön aikana valintoja tehtäessä tarkasteltiin toimenpiteen vaikutuksia näihin arvioinnin näkökulmiin.

Ympäristövaikutusten arviointi oli hyvin suunniteltu ja sen tarkkuustaso vastaa maakuntaohjelman tarkkuutta. Vaikutukset Saimaaseen ja muuhun järviluontoon on kuvattu hyvin. Saimaan suuri merkitys maakunnalle on ansiokkaasti nostettu esille ympäristöselos-tuksessa.

Etelä-Karjalan liiton työssä vaikutuksia ei arvioinut yksi virkamies, vaan sitä var-ten on perustettu SOVA-ryhmä, jonka rooli on ollut arviointiprosessissa keskeinen. Sova-ryhmä ei ole koostunut vain maakuntaliiton omasta väestä, vaan siinä on ollut edustettu-na myös maakunnan kaupunkien ympäristötoimet ja ELY-keskus. Palkittavassa työssä on onnistuttu kehittämään SOVA-arvioinnin menetelmiä.

Hyvä YVA –palkinto

Hyvä YVA –palkinto myönnettiin Nord Stream 2 AG:lle Suomen osuuden YVA-menettelystä koskien merenalaista maakaasuputkilinjaa Itämeren poikki Venäjältä Saksaan. Nord Stream 2 –putkilinjan vaikutusten arviointi pohjautui pitkälti jo käytössä olevan Nord Stream –putkilinjan vaikutusten arviointiin, josta saadut mielipiteet, lausunnot ja yh-teysviranomaisen lausunto oli otettu erittäin hyvin huomioon vaikutusten arviointia tehtäessä.

Nord Stream 2 –hankkeessa on kyse kahden maakaasuputken asentamisesta Itämeren-merenpohjaan Venäjältä Suomen, Ruotsin ja Tanskan talousvesien kautta Saksaan. Reitin pituus on noin 1200 km. Hankkeeseen kuuluvat mm. putkenlasku, ammusten raivaus, kiviaineksen kasaus ja kaapeliylitysten asennus, putkijärjestelmän käyttöönotto, käyttö ja käytöstä poistaminen. Putkilinjan reittivaihtoehdot Suomen talousvyöhykkeellä seuraavat nykyistä Nord Streamin maakaasuputkilinjojen reittiä. Reitti ei ulotu Suomen aluevesille. Reitin pituus Suomen osuudella on 378 km. Hyvä YVA –palkinto koskee nimenomaan reitin Suomen osuuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Nord Stream 2 –hankkeessa on hankkeen rajat ylittävien vaikutusten osalta kuultu Itämeren rannikkovaltioita Espoon sopimuksen mukaisesti. Suomessa kuulemisesta on vastannut ympäristöministeriö.

Nord Stream 2 –hankkeen luvista on tehtävissä tarvittavat lupapäätökset vaikutusten arvioinnin tuottaman tiedon pohjalta. Ympäristövaikutusten arviointi ei ole kannanotto itse hankkeen puolesta, sen tarkoitus on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Mahdollinen poliittisten vaikutusten arvioiminen ei kuulu yva-menettelyyn, niitä arvioidaan hankkeen muissa yhteyksissä.

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto

Henkilökohtainen tunnustuspalkinto myönnetään vuonna 2018 Tuukka Pahtamaalle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti YVA-yhteysviranomaisen tehtävissä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Viime vuosina häntä on työllistänyt erityisesti tuuli-voima- ja turvehankkeet, joiden lukumäärä määrä on ollut poikkeuksellisen suuri.

Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua. Palkinnot luovutettiin YVA-alan vuotuisessa  YVA-päivän tapahtumassa Helsingissä 22.3.2018.

Lisätietoja Hyvä YVA ja Hyvä SOVA -palkinnoista  ,

Lisätietoja: Yva ry, palkintoraadin pj Antti Puhalainen, puh 040 778 9905