Valikko Sulje

Rakennetun kulttuuriympäristön sekä ensimmäisen maailmansodan arkeologisia kohteita inventoidaan kesän aikana

ilmakuva Lappeenrannasta valtatie 6 kohdalta. Kuvassa asutusta ja metsää tien varrella.

Etelä-Karjalan liitossa on valmistelussa Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040. Kulttuuriympäristön inventoinnissa tarkistetaan Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen aluerajaukset sekä täydennetään aineistoa modernin rakennusperinnön osalta. Saman aikaisesti inventoidaan myös ensimmäiseen maailmansotaan liittyviä kohteita. Tulokset auttavat maakuntakaavoitusta ja arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioivaa aluesuunnittelua.

Inventointi tullaan suorittamaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa, joiden avustamana täydennettäviä kohteita tullaan valitsemaan. Inventoitavat kohteet ovat pääasiassa modernia rakennusperintöä sekä niiden muodostamia kokonaisuuksia. Inventoinnissa kohteet kuvataan ulkoa ja olemassa olevien kohteiden alueen kattavuus tarkistetaan sekä mahdollisille uusille kohteille selvitetään rajaus.

Inventointi toteutetaan Etelä-Karjalan liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemänä. Etelä-Karjalan liitto toteuttaa inventoinnin maakunnallisesti merkittävillä kohteilla, kun ELY-keskus keskittyy RKY (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) -kohteisiin. Inventointi tulee tapahtumaan vuoden 2022 touko-elokuun aikana.

Olemassa olevien aineistojen, kenttätöiden ja muiden toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta tuotetaan päivitetty tietopaketti maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä sekä niiden kaavoitustilanteesta. Kerättyjä tietoja tullaan käyttämään Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n laatimisen tukena.

Etelä-Karjalan liiton ja KAS ELY-keskuksen logot vierekkäin

Lisätietoja:
Niklas Nylund, harjoittelija niklas.nylund@ekarjala.fi puh 040 4876924
Janne Kousa, harjoittelija janne.kousa@ely-keskus.fi puh 050 4797927