Etelä-Karjalan liittoTaustaselvitystä, skenaarioita ja yhteistyötä

Taustaselvitystä, skenaarioita ja yhteistyötä

Luminen oksa talvisessa auringonpaisteessa.

Syksyllä 2023 käynnistynyt Etelä-Karjalan pienten kuntien ilmastosuunnittelu eteni loppuvuoden aikana vauhdilla. Mukana olevissa kunnissa suoritettiin kuntatapaamiset, joissa käytiin läpi ilmastosuunnitelmia varten tarvittavia tausta-aineistoja ja selvitettiin kuntien lähtötilannetta ilmastosuunnitelmatyöhön. Tapaamisissa keskusteltiin lisäksi mm. ilmastotyöhön kutsuttavista sidosryhmistä, kuntien metsäomistuksesta ja hiilinieluista, sekä päättäjien roolista ja viestinnästä. Useamman kunnan kohdalla todettiin, että oikeansuuntaista työtä on kunnissa jo paljon tehty ja tehdään kaiken aikaa, mutta sitä ei aina välttämättä muisteta tai ennätetä kertoa ulospäin. Ilmastoviestinnän lisäämiselle nähtiin olevan tarvetta.

Alkukartoitusten ohella samaan aikaan toteutettiin yhteistyössä CANEMURE-hankkeen kanssa kunnissa päästöskenaariotyöpajat. Työpajoissa tarkasteltiin kuntien päästöjä ja selviteltiin keskeisimpiä sektoreita, joilta päästöjä olisi mahdollista vähentää. Kuntahenkilöstön lisäksi työpajoissa oli mukana maaseututoimen edustus tuomassa maatalouteen liittyvää asiantuntemusta ja kuntakohtaisia tietoja keskusteluun. Päästöskenaarioissa piirtyi selkeä kuva kunkin kunnan erityispiirteistä, ja ne toimivat tärkeänä taustatarkasteluna kuntien ilmastosuunnitelmien tavoitteiden asettamiselle.

Joulukuussa 2023 toteutettiin kaksi ilmastotyön kyselyä, joista toinen suunnattiin ilmastosuunnittelukuntien työntekijöille ja toinen päättäjille. Kuntien työntekijöiltä selvitettiin, kuinka hyvin he tuntevat oman kuntansa ilmastotyötä, pitävätkö sitä vaikuttavana ja kokevatko voivansa vaikuttaa siihen. Päättäjiä puolestaan pyydettiin arvottamaan erilaisia ilmastotyön ulottuvuuksia. Heiltä kysytyt asiat heijastelivat tulevien ilmastosuunnitelmien teemoja.

Tammikuussa ilmastosuunnittelutyöryhmä kokoontui toisen kerran tapaamisen, jossa käytiin läpi kuntien työntekijöille suunnattujen kyselyjen tulokset, päättäjäkyselyn tilanne sekä koosteet alkukartoituksista ja päästöskenaariotyöpajoista. Työryhmälle esiteltiin tällä avustuskierroksella ensimmäisten joukossa valmistunut Loimaan ilmastosuunnitelma, jota tullaan käyttämään mallina täällä nyt kunnille tehtävissä ilmastosuunnitelmissa. Lisäksi esiteltiin ajatusta tulevista sekä maakunnallisista että kuntakohtaisista työpajoista ja keskusteltiin jatkosta monen muunkin työhön liittyvän asian osalta.

Tammikuun aikana on valmisteltu 15.2. Joensuussa pidettävää Itä-Suomen ilmastokonferenssia sekä toteutettu laajaa verkostoitumista alueiden oppilaitosten suuntaan ja selvitetty yhteistyön mahdollisuuksia esim. kuntatapahtumissa ja kouluvierailuissa. Tämän yhteistyön myötä on käynnistynyt useamman tapahtuman sekä nuoria osallistavien ilmastotyöpajojen suunnittelu.

Kaiken aikaa on tehty ja kehitetty myös eritasoista verkostoyhteistyötä. Etelä-Karjalan liitto järjesti kaikille YM:n ilmastoavustusta saaneille kunnille teams-tapaamisen 1.12.2023, johon oli kutsuttu asiantuntijapuhujia. Seuraava yhteinen kokoontuminen toteutuu maaliskuussa Keski-Suomen ilmastosuunnitelmahankkeiden järjestämänä. Tiivis yhteydenpito Päijät-Hämeen liiton ilmastosuunnitteluprojektin kanssa jatkuu ja eri verkostojen kanssa tehtävässä tiedonjaossa on otettu käyttöön toimivat alustat ja työkalut. Työprosessi on alkanut vakiintua ja edetä vauhdikkaasti.

Lisätietoja:

Mari Matikainen

puh. 040 661 0743

[email protected]