Etelä-Karjalan liittoMalminetsintä ja kunnallinen päätöksenteko

Malminetsintä ja kunnallinen päätöksenteko

Ilmakuva maaseudusta. Kuvan päällä teksti Huomisvetoinen maakunta ja Etelä_karjalan logo.

Etelä-Karjalassa on noussut keskustelun aiheeksi kaivosteollisuus, kun Battery 3 Finland Oy julkaisi varausilmoituksensa 18.1.2023. Varausilmoituksen alueen sijaitsevat Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilla, sekä osin myös Etelä-Savon puolella. Varausalueiden yhteiskoko on n. 550 km2 ja tarkoituksena on etsiä litiumia.

7.2.2023 Ruokolahden kunta ja Rautjärven kunta järjestivät avoimen infotilaisuuden aiheesta. Tilaisuudessa tuotiin selvästi esiin, mikä on asian suunnitteluvaihe: Varausilmoituksen mukaan Battery 3 Finland Oy:llä on kaksi vuotta aikaa tehdä kevyitä maastotutkimuksia alueella kaivoslain ja jokamiehen oikeuksien perusteella.

Maastotutkimukset sijoittuvat yli 150 metrin päähän asuinrakennuksista ja toimija tulee järjestämään maanomistajille infotilaisuuden ennen kesällä suoritettavia maastotutkimuksia. Mikäli maastotutkimuksissa ei löydy riittävästi litiumia, hanke päättyy. Mikäli asia etenee varausvaiheen jälkeen malminetsintälupavaiheeseen, voidaan vasta silloin tehdä Tukesin luvalla maaperäkairauksia ja kallioperäkairauksia. Malminetsintävaihe kestäisi vuosia, jopa vuosikymmenen.

Asian suhteen ollaan alkuvaiheessa ja 7.2.2023 tilaisuudessa tuotiinkin esiin, että mikäli malmiesiintymiä löytyisi, menisi siitä aikaa kaivoksen toteuttamiseen n. 15–20 vuotta. Keskimäärin joka tuhannes (1:1000) malminetsintähanke johtaa kaivostoimintaan.

Päättäjien on hyvä muistaa pitkä aikajänne asiassa ja oma roolinsa päätöksentekijänä. Kaivoslain mukaisesti kaivos vaatii lainvoimaisen kaavan, jotta hanke voisi edetä toteutukseen. Nykyisen kaivoslain mukainen kaava on maakuntakaava. Aloite tällaisen ns. vaihemaakuntakaavan laatimisesta ei tule kaivosyhtiöltä vaan alueen kunta/kunnat esittävät kaavan laatimista maakuntaliitolle. Maakuntakaavan laatimista ohjaa maakuntahallitus ja maakuntakaavan hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto.

Osana kaavoitusta ja ympäristöluvan valmistelua on vaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tuottaa päätöksen tekijöille tietoa hankkeen erilaisista vaikutuksista päätöksen teon tueksi.

Uudessa kaivoslaissa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023, on määrätty, että kaivostoimintaa ei voida toteuttaa ilman oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.  Kunta päättää yleis- ja asemakaavojen laatimisesta itsenäisesti. Mikäli kunta päättää, ettei se kaavoita aluetta kaivostoiminnalle, ei hanke etene ilman valtioneuvoston päätöstä. Alueen kunnilla ja kunnan päättäjillä onkin tulevaisuudessa keskeinen rooli asian etenemisessä, uuden kaivoslain mukaisesti.

Linkki 7.2.2023 tilaisuuden esityksiin:
Malminetsintätilaisuuden esitysmateriaali – Ruokolahti

Lisätietoja: Topi Suomalainen, aluesuunnittelupäällikkö, Etelä-Karjalan liitto
[email protected], p. +358 403580975