Valikko Sulje

Rahoitetut MOKRA-hankkeet

Etälinkki – etävalmennuksen pilotti heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, MOKRA2020_002

Hakijat: SaimaanVirta ry ja Laptuote säätiö

Budjetti: 40 000 euroa, myönnetty avustus 32 000 euroa

Hankeaika: 1.6.2020–31.5.2021

Hankkeessa selvitetään etävalmennuksen esteitä ja soveltuvuutta syrjäytymisvaarassa tai työttöminä olevien nuorten valmennukseen ja kohtaamiseen sekä kerätään kokemuksia etävalmennuksesta ja välineistä. Tuloksia verrataan verrokkiryhmään, joka ei osallistu etävalmennukseen. Hankkeen myötä kohderyhmälle suunnitellut toimenpiteet, kuten mm. opiskelu, eivät keskeydy.

Palveluntuottajat pystyvät kokeilun kokemusten perusteella kehittämään omaa toimintaansa, ja heille syntyy uutta osaamista etäpalveluiden tuottajana. Hankkeen tuloksena syntyy uusi palvelu- ja toimintatapa etäyhteyksillä. Tämä on nykyisenä digiaikana ja varsinkin poikkeusaikoina erityisen tärkeää.

Lappeenrannan ja Imatran kaupunkikeskusta eläväksi (LIKE), MOKRA2020_003

Hakijat: Lappeenrannan Kaupunkikeskusta LAKES ry ja Imatran Kaupunkikeskusta Imitsi ry

Budjetti: 49 952 euroa, myönnetty avustus 39 961 euroa

Hankeaika: 1.9.2020–30.4.2021

Koronakriisi on tyhjentänyt kaupunkikeskustat, ja yritykset ovat ahdingossa. Hankkeen tarkoituksena on eri toimenpitein helpottaa keskustassa toimivien yritysten koronapandemian aiheuttamaa ahdinkoa ja saada asiakkaita keskustoihin kuluttamaan paikallisiin yrityksiin. Kohderyhmänä ovat kaupunkikeskustojen yritykset, palvelut ja tapahtumat, joilla on suuri merkitys myös alueen matkailulle. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. visuaalinen kampanjailme ja lauantain elämyksellinen ja tapahtumallinen shoppailu-/viihtymispäivä kerran kuukaudessa kuuden kuukauden ajan. Tapahtumissa huomioidaan sen hetkiset kokoontumisrajoitukset. Suunnitelmiin kuuluu myös liikkumiseen ja pysäköintiin liittyvät  toimenpiteet. Yritykset, myös yhdistyksiin kuulumattomat, ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeen toimenpiteisiin osallistumisesta. 

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle, MOKRA2020_004

Hakija: Etelä-Karjalan liitto

Budjetti: 300 000 euroa, myönnetty avustus 60 000 euroa. Rahoittavina liittoina myös Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Uusimaa.

Hankeaika: 1.11.2020–31.10.2022

Matkailuala on kärsinyt koronapandemian myötä kysynnän loppumisesta ja asiakaskadosta. Tässä hankkeessa laaditaan suunnitelma uudelle vetovoimaiselle risteilytuotteelle Suomenlahdelle ja Saimaalle. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä reitistön alueelle sijoittuvien muiden matkailuhankkeiden, elinkeinotoimijoiden sekä kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on luoda monen eri sektorin palvelukokonaisuus, jossa sidosryhminä ovat paikalliset yrittäjät, matkailumarkkinoijat ja elinkeinoyhtiöt. Hanke on herättänyt suurta kiinnostua alueilla, ja hankkeessa on laaja asiantuntijajoukko toteuttamassa suunnitelmaa. Hankkeen rahoittajista koostuva ohjausryhmä, samoin kuin aihealueen asiantuntijaryhmä, seuraa hankkeen toteutumista säännöllisesti.   

Arvoverkon uudistaminen, MOKRA2020_006

Hakijat: Lappeenrannan kaupunki ja Imatran seudun kehitysyhtiö

Budjetti: 60 000 euroa, myönnetty avustus 48 000 euroa.

Hankeaika: 1.6.2020–31.5.2021

Tavoitteena on tunnistaa suurten yritysten kasvuhaasteita pk-yritysten kanssa ja niiden valmiutta verkostoitua pk-yritysten kanssa uudenlaisen arvonmuodostuksen synnyttämiseksi Etelä-Karjalassa. Maakunnan keski- ja suuryrityksistä on kontaktoitu yhteensä 21 kpl, ja näistä 15 kpl on kiinnostunut aiheesta. Keväällä 2021 järjestettävien työpajojen jälkeen laaditaan profilointi/listaus pk-yrityksistä, jotka voivat ratkaista suuryrityksen kasvu/palvelu/teknologiahaasteen.

Uusinajattelijoista uudistajiksi – Etelä-Karjalan yrittäjille uusia alkuja kriisistä, MOKRA2020_007

Hakija: Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

Budjetti:  62 500 euroa, myönnetty avustus 50 000 euroa

Hankeaika: 1.4.2020–30.6.2021

Hanke kohdistuu erityisesti eteläkarjalaisiin yksin- ja pienyrittäjiin, joihin koronakriisi on iskenyt voimakkaimmin. Selvitetään, miten auttaa yrittäjiä, jotka ovat kokeneet kovia, mutta etsivät uutta alkua. Hanke etsii pienyrittäjät, tarjoaa neuvontaa ja henkistä tukeakin, jotta turhat konkurssit vältettäisiin ja yritykset toipuisivat kriisistä nopeasti.

On tärkeää, että yrittäjä suuntaisi voimavarojaan tulevaan. Hankkeen tarkoituksena on tarjota konkreettisia toimia yrittäjille akuutin avun saamiseksi analysoimalla toimintaympäristöä. Käynnistetään pk-yritysten uudistamispolku, joka auttaa yrittäjiä kartoittamaan mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamiselle ja jälleenrakennukselle.

Syntyneitä ideoita testataan opiskelijoiden ja osaajien avulla. Tuodaan uusia malleja ja työkaluja, verkostoidutaan, vertaisopitaan sekä hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Ruokolahden veneväylän parantamisen esiselvitys, MOKRA2021_002

Hakija: Ruokolahden kunta
Budjetti: 25 000 euroa, myönnetty avustus 20 000 euroa
Hankeaika: 1.8.2021–31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys Ruokolahden ja Imatran rajalla sijaitsevan Patotien sulkuluukun ja sen kautta kulkevan veneväylän parantamisesta siten, että väylää voisi jatkossa käyttää merkittävästi nykyistä laajempi käyttäjäkunta. Tämä mahdollistaa venematkailun huomattavan kehityksen koko Imatran itäpuolisella Saimaalla.

Kutilan kanavan suunnitteluhanke 2021–22, MOKRA2021_003

Hakija: Taipalsaaren kunta

Budjetti: 100 000 euroa, myönnetty avustus 80 000. Kuntarahoitus 20 000 euroa jaetaan puoliksi Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin välillä.

Hankeaika: 1.9.2021–31.12.2022

Kutilan kanavan toteuttamiseen tarvittavien suunnitelmien ja suunnittelun laadinta ja hankkeen edistäminen. Suunnitelmia tarvitaan mm. vesilain mukaisen luvan hakemista, kanavan, maantien ja pumppaamojen suunnittelua varten sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen maanomistajien ja kuntalaisten kanssa. Tähän työhön tarvitaan oma projektipäällikkö.

Tuloksena valmiit suunnitteluasiakirjat, joiden perustalta varsinainen investointi voi toteutua. Yhteydenpidolla maanomistajiin ja aktiivisella viestinnällä vähennetään riskiä, että rakentamispäätöksestä tehdään valituksia ja hanke näin viivästyy.

Matkailun 250 v. juhlaa

Hakija:    Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Kulttuuritila Nuijamies
Budjetti:  65 209 euroa, myönnetty avustus 52 167 euroa
Hankeaika: 1.11.2021–31.10.2022

Suomen matkailun historia alkoi Imatralta vuonna 1772 Katariina Suuren vierailun myötä. Vuonna 2022 tapahtuneesta tulee kuluneeksi 250 vuotta. Tämän hankkeen tarkoitus on toteuttaa juhlavuoden kunniaksi kesällä 2022 kolme tapahtumaa alueen yritysverkoston toimesta. Tapahtumat ovat:

1. Katariina Suuri Imatralla – historiallinen tapahtuma
2. Karjalaista gastronomiaa – historiallinen tapahtuma
3. Kalastuksen historiaa – tapahtuma

Alueen matkailu-, ravintola-, ruokatuottaja-, luonto- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyövalmiuksien ja uusien kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamahdollisuuksien sekä digitalisuuden tehostaminen ovat hankkeen toimenpiteiden keskiössä. Yrittäjien yhteistyön lisääminen ja uudentyyppisen verkostomaisen yhteistyön tuloksena syntyy osaamista ja uutta liiketoimintaa myös juhlavuoden jälkeen toteutettaviin tapahtumiin.

Kohderyhmänä ovat alueen matkailu-, palvelu- ja kulttuuritoimijat. Hyödynsaajina ovat osallistuvat yritykset sekä verkostot. Vastuullisuus tapahtumien ja Saimaan alueen matkailun kilpailukykytekijänä korostuu ja linkittyy vahvasti Visit Finlandin STF-toimintamalliin. Hankkeen toimenpiteet innoittavat myös lähialuematkailuun ja vahvistavat alueen identiteettiä merkittävänä Suomen matkailun alkulähteenä.