Valikko Sulje

Rahoitetut AIKO-hankkeet

Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeet

”Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.” www.tem.fi

AIKOERM EK1 Rajaliikenteen sujuvoittaminen
Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämistä sujuvoittava mittaus- ja tutkimusjärjestelmä henkilöliikenteen ja rajaviranomaisten avuksi hyödyntäen reaaliaikaista dataa. Projektin vastuutahona on Imatran kaupunki.

AIKO ERM Rajaliikenteen sujuvoittaminen Kooste

AIKOERM EK2 YrityssampoHankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia kehittävä uusi pedagoginen YritysSampo-toimintamalli sekä yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä kolmelle koulutusalalle (pilottialat). Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMPO.

AIKO ERM YritysSampo Kooste

AIKOERM EK3 KernelLUTin ja Saimian opiskelijoista noin 1/3 on ulkomaalaisia ja heillä on paljon kiinnostusta toimia suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa pyritään hyödyntämään ja vahvistamaan Skinnarilassa tapahtuvaa kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään liittyvää toimintaa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM EK4 ViSuHankkeessa tutkitaan ja kokeillaan virtuaalisten tekniikoiden soveltumista osatyökykyisten henkilöiden valmennukseen ja koulutukseen, sekä lisätään kykyä soveltaa osaamista. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu myös digitaalisten palvelujen kehittämistyöpajojen järjestäminen hyvinvointialan pienyrityksille. Hanke toteutetaan kolmannen sektorin ja tutkimus-ja koulutusorganisaatioiden yhteistyössä. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKO ERM ViSu Kooste

AIKOERM EK5 Digi BoosterHankkeen tehtävä on auttaa eteläkarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä skaalaamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Tämä toteutetaan digitaalisten alustojen avulla, samalla kun hanke auttaa yrityksiä sisäistämään digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamisessa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKO ERM Digi Booster Kooste

Hankkeessa kehitetään uutta tiedekasvatussisältöä integroitavaksi Pikkuyrittäjät -konseptiin. Työpajatoimintamallia pilotoidaan neljässä lappeenrantalaisessa alakoulussa. Valmis konsepti on monistettavissa vähintään kansalliseksi. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja hankekumppanina Lappeenrannan kaupunki.

AIKO ERM Pikkuyrittäjät Junnuyliopistossa Kooste

AIKOERM EK7 Sampo PopUpFactory
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi oppimisympäristö, ”Pop Up Factory”, jossa liike-elämä ja ammattiin opiskelevat nuoret kohtaavat yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. Hankkeessa toteutetaan elinkeinoelämä-lähtöisiä hankkeita ja opiskelua oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, mikä syventää opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia, sekä vuorovaikutusta alueen elinkeinoelämän kanssa. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMPO.

AIKO ERM PopUpFactory Kooste

AIKOERM EK8 TOP-hanke
Hankkeen tavoitteena on syventää Etelä-Karjalassa kehitettyyn sote-palvelujärjestelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. Tähän liittyy markkinakohtaisten tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen sekä vientikelpoisten konseptien kehittäminen. Kohdemarkkinoita ovat Aasian maat etenkin Vietnam, mutta myös Kiina ja Singapore. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote).

AIKO ERM TOP Kooste

AIKOERM EK9 Virtuaalikoski
Hankkeen tavoitteena on konseptoida Imatrankosken Virtuaaliympäristön kehittämistä sekä toteuttaa ympäristöön ensimmäinen virtuaalisointipilotti. Tarkoitus on avata tällä hankkeella pidempiaikainen kehittämispolku, jossa ainutlaatuinen matkailukohde ja matkailunähtävyys (koskinäytös) toteutetaan hyödyntäen lisättyä todellisuutta sekä muita virtuaalitekniikoita. Alueen mallinnus ja digi-infra mahdollistavat myöhemmin Imatrankosken ja Kruunupuiston toimimisen uusien matkailutuotteiden alustana. Projektin vastuutahona on Imatran Kaupunki.

AIKO ERM Virtuaalikoski Kooste

AIKOERM EK10 EViGreen
Hankkeen tavoitteena on tehdä maakunnan energiaosaamista tunnetuksi osallistumalla kansainvälisen yhteistyöverkoston toimintaan rakennusten energiatehokkuuden alalla. Tavoitteena on myös tuottaa maakunnan energia-alan toimijoille tietoa EU-markkinoiden tarjonnasta ja tarpeista rakennusten energiatehokkuuteen liittyen. Kokeilevan kehittämisen kohteena ovat tunnistetut EU-alueen korkeakoulukampusten kiinteistökokonaisuudet, joiden teknologista kokonaisrakennetta ja ratkaisujen teknologista valmiustasoa kartoitetaan hankkeessa vertailutietona LUT Green Campus. Hanke luo pohjaa laajemmalle kansainväliselle yhteiskehittämiselle teeman ympärillä. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKO ERM EViGreen Kooste

AIKOERM EK11 Liidi & Liidaus
Hankkeen päätavoitteena on luoda ja testata toimintamalli (liidaus) resurssille (liidi) joka yhdistää korkeakoululähtöisiä yritysideoita ja opiskelijayrittäjätiimejä käynnistymässä olevaan hautomo-toimintaan. Toiminta tulee olemaan kokeilevaa kehittämistä, jossa korostuu ihmislähtöinen asenne ja toimintatapa. Hankkeen ytimessä on olemassa olevien erilaisten opiskelijayrittäjyyttä edistävien toimintojen integrointi Saimaan amk:n valmisteilla olevan pysyvän osaamisperustaisen hautomotoiminnan yhteyteen. Projektin vastuutahona toimii Saimaan ammattikorkeakoulu.

AIKO ERM Liidi ja liidaus Kooste

AIKOERM EK12 Nuorista voimaa e-urheiluun
Nuorista voimaa e-urheiluun -hankkeessa edistetään elektronisen urheilun ekosysteemin ja siihen liittyvän osaamisen ja yrittäjyyden syntyä Etelä-Karjalaan. Kyseessä on nopeasti kasvava ja kansainvälinen ala. Etelä-Karjalassa on aloittanut toimintansa Trailblazers-joukkue, joka on ehtinyt jo saada menestystä pelirintamalla. E-urheilu sisältää pelaamisen ja tapahtumien lisäksi monia muitakin mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeessa opitaan kansainvälisten e-urheiluekosysteemien toiminnasta ja rakentamisesta, kehitetään ja pilotoidaan uusi palvelumalli yritys-/tuotteistamiskonseptiin sekä hankeratkaisualusta. Hankkeen aikana kehitettyjä uusia toimintamalleja ja välineitä pilotoidaan kahdessa uudessa tapahtumassa, jotka järjestetään hankekauden lopulla. Projektin vastuutahona toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKO ERM Nuorista voimaa e-urheiluun Kooste 

AIKOERM EK13 DIA
Hankkeen lähtökohtana on Aasian markkinoiden ennakoitua nopeampi kasvu alueen matkailuyritysten näkökulmasta. Samalla on avautunut uusia kanavia matkailun kehittämisen strategista tavoitetta tukevien ketterien kokeilujen toteuttamiselle. Hankkeessa luodaan pilottitoteutuksen avulla pitkäkestoinen yhteistyömalli ja kehitysprosessi Etelä-Karjalan matkailuelinkeinon, aasialaisen matkailutoimialan ja merkittävän ekosysteemipalveluntarjoajan kanssa. Projektissa luodaan viestintä- ja markkinointikanava maailman suurimpiin kuuluvaan digiekosysteemiin Wechat:iin tiiviissä yhteistyössä alustaoperaattorin kanssa. Hankkeen aikana luodaan myös tiekartta matkailualan kiinayhteistyölle. Projektin vastuutahona toimii goSaimaa.

AIKO EK14 Etelä-Karjala digiaikaan
Tavoitteena on saattaa Etelä-Karjalan digitaaliset palvelut uudelle tasolle, jotta ne vastaavat paremmin nykyajan asukkaiden ja vierailijoiden muuttuvia tarpeita. Maakunnalliset verkkopalvelut uudistetaan helppokäyttöisiksi ja kaikille saavutettaviksi. Maakuntaportaalin ekarjala.fi sisältöjä kehitetään niin, että maakunnan elinvoimaa korostetaan nostamalla esiin erilaisia onnistumisia. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan liitto.

AIKO EK15 Imatra – Svetogorsk kansainvälisen raideyhteyden kehittäminen
Tavoitteena on maakunnan elinvoiman edistäminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen Imatra- Svetogorsk raideliikenteen kansainvälistämisellä. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan liitto.

Lisätietoja AIKO ERM -hankkeista: Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri laura.peuhkuri@ekarjala.fi tai 040-631 5970

Lappeenranta-Imatra kasvusopimusta toteuttavat hankkeet

Lappeenranta-Imatran kärkiteema on hiilineutraaliuuden ja kiertotalouden yritysratkaisut.  Teema perustuu vahvasti alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän osaamiseen ja tukee hallituksen kärkihankkeita. Teeman kasvua haetaan erityisesti elinkeinoelämän ja korkeakoulunjen välisen yhteistyön kautta. Kasvusopimuksen ja AIKO:n kärkiteemoina ovat: Kiertotalouden liiketoiminnan edistäminen, Päästötön energiajärjestelmä sekä Vedenpuhdistamot ravinnetehtaana.

AIKOKASVU EK1 Lappeenranta-Imatra AIKO 2016-2017
Hanke on osa Lappeenranta-Imatra-kasvusopimuksen toteuttamista. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edistetään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistämistä, kansainvälisten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kaupunkiseudun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen liiketoimintaekosysteemin vahvistamista.

AIKOKASVU EK2 Metanointilaitos
Hanke on osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen to­teut­ta­mis­ta. Metanointilaitoksen esisuunnittelu jaetaan kahteen teemaan:
– Mallinnus hiilidioksidin (CO2) talteenoton teknisestä toteutuksesta ja CO2 -logistiikan kustannusselvitys.
– Mallinnus katalyyttisen hiilidioksidin metanoinnin teknisestä to­teu­tuk­ses­ta.

AIKOKASVU EK3 Metanointiteknologian teollistaminen
Selvittää mahdollisuuksia kehittää metanointiteknologiaan liittyvistä osakomponenteista sarjavalmistukseen soveltuvia, edullisia mahdollisimman huoltovapaita standardituotteita. Massavalmistuksen mahdollistaminen pudottaisi komponenttien hinnan ja koko järjestelmän kustannuksia merkittävästi. Toisena päätavoitteena on osahankkeessa on arvioida investointikustannusten alentamisen vaikutuksia metanointiteknologian liiketoimintapotentiaalin kehittymiseen. Hankkeessa hyödynnetään jo käynnissä olevien esiselvityshankkeiden tuloksia.

AIKOKASVU EK4 Lappeenranta-Imatra- kaupunkiseudun innovatiivisten hankintojenkehittämisohjelma
Kaupungit laativat strategian ja tavoitteet innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen edistämiseksi.
Lappeenranta-Imatra- kaupunkiseutu edistää omalta osaltaan julkisia hankintoja haastaen palvelutuottajia ja kannustaen jatkuvasti kehittämään uusia parempia ratkaisuja. Toteutetaan hankintapotentiaaliselvitys.

AIKOKASVU EK5 Lappeenranta-Imatra AIKO 2017-2018
Hanke on osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen to­teut­ta­mis­ta. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edis­te­tään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistymistä, kan­sain­vä­lis­ten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kau­pun­ki­seu­dun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen lii­ke­toi­min­ta­ekosys­tee­min vahvistamista.

AIKOKASVU EK6 Uudenlaisen päästöttömän lämpöratkaisun pilottiprojektin tekninen ja termodynaaminen suunnittelu ja mitoitus
On olemassa tekninen suunnitelma kehittää energiavarastoratkaisu. Teknisestä ratkaisusta on valmistumassa laboratoriolaitteisto Tekesin Tempo hankkeella. AIKO -rahoituksella on tarkoitus tehdä energiavarastoratkaisun pilotin tarveanalyysit, pilotin tekninen ja termodynaaminen suunnittelu ja pilotin mitoitus, sekä pilottiratkaisun ja valmistuksen suunnittelu.

AIKOKASVU EK7 KEKO-keskuksen suunnitteluhanke
Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellaan vedenpuhdistuksen ja ravinteiden kierrätyksen teknologista kehitys- ja kokeiluympäristöä, KEKO-keskusta.

AIKOKASVU EK8 Asemanseudun ja Ratakadun varren aurinko- ja yrityspuistoalueen valmistelu
Valmistella uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämistä asemanseudulla osana alueen imagoa ja yhtenä alueen keskeisenä vetovoimatekijänä.

AIKOKASVU EK9 Green Lappeenranta -vaiheyleiskaavan, aloitusvaiheen yhteistyöhanke
Siirtyä päivittyviin kaavoituksiin, yleiskaava on GREEN LAPPEENRANTA, jonka teemoja mm. uudistuva energia, cleantech, kiertotalous, ekotehokkuus, vihreä teknologia ja yritystoiminta ja ilmanlaatu, viheralueverkosto, ekologia, luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut.

AIKOKASVU EK10 Sähköautojen yhteiskäyttökokeilu
Edesauttaa sähköisten yhteiskäyttöautopalveluiden leviämistä alueella.

AIKOKASVU EK11 Maakunnallisen hankintastrategian jalkauttaminen
Hanke jatkaa hankintastrategian linjausten toimeenpanon tukemista vuoden 2018 aikana.

AIKOKASVU EK12 Lappeenranta-Imatra AIKO osa 3
Hanke on koordinoiva ja aktivoiva osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen to­teut­ta­mis­ta. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edis­te­tään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistymistä, kan­sain­vä­lis­ten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kau­pun­ki­seu­dun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen lii­ke­toi­min­ta­ekosys­tee­min vahvistamista.

AIKOKASVU EK13 Innovaatioista uutta liiketoimintaa
Tavoitteena on tuottaa uusia toimintamalleja yliopistolliseen tutkimukseen ja koulutukseen perustuvalle uudelle liiketoiminnalle ja sen kasvulle.

AIKOKASVU EK14 Purasu-PLuS -sahanpurun tuotteistamisella elinvoimaa Etelä-Karjalaan
PURASU-PLuS -hankkeella toteutetaan kehitys- ja selvitystyötä, jonka tuloksena on tieto uutetun sahanpurun kaupallistamismahdollisuuksista.

AIKOKASVU EK15 Herge proof of consept
Tavoitteena on toteuttaa ”Herge” -teknologiaan perustuvan LUT:n tiloissa sijaitsevan pilot-generaattorin jo todetut kehitystarpeet, todentaa mittauksin laitteiston   perustoiminnallisuudet (proof of concept) sekä edistää teknologiakonseptin kaupallistamista.

AIKOKASVU EK16 Viemariverkoston vuotovesimäärien alentaminen
Tavoitteena on löytää uusi viemäriverkoston tarkastus ja kun­nos­tus­suun­ni­tel­mien laatimismenetelmä.

AIKOKASVU EK17 Kiinteistöautomaation kehitysalusta
Tavoitteena on luoda kiinteistöautomaation sekä lämmön- ja sähkön kulutusjoustopalveluiden tutkimus-, testaus- ja kehitysalusta.

AIKOKASVU EK18 GREENSERV-Alykkaan vihrean teknologian palvelut
Vahvistetaan Lappeenranta-lmatra-seudun kasvuedellytykslä edis­tä­mäl­lä korkean teknologian ratkaisujen kaupallistamista.

AIKOKASVU EK19 Taimikasvatusruukun proof of concept
Tavoitteena on pilotoida muovittoman, maatuvan salaatti-/yrttikasvatusruukun käyttö ja valmistus.

AIKOKASVU EK20 Koulutusmatkailun kehittäminen Etelä-Karjalassa
Tavoite on koostaa alueelta erityyppisiä koulutusmatkailupaketteja, joita ulkomaiset ja myös kotimaiset ostajat ja matkailijat voivat tilata.

Rahoittajan yhteyshenkilö AIKOKASVU ohjelmassa maaseutuasiamies Jari Lantta jari.lantta@ekarjala.fi tai 040-5240 540