Valikko Sulje

AKKE-rahoitus selviytymissuunnitelman toimeenpanoon

Etelä-Karjalan liitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta (AKKE) kohdennettavaksi alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon. Maakuntahallitus on kokouksessaan 16.11.2020 tehnyt päätöksen rahoituksen kohdentamisesta.

Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää maakunnan toipumista ja elinvoimaa Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelman sekä maakuntaohjelman mukaisesti. Kaikkien hankkeiden tulee tämän lisäksi edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistusta.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämisen osalta etusijalla ovat matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotantoalaa koskevat kehittämishankkeet. Elinkeinorakenteen uudistamisen osalta rahoitusta voidaan kohdentaa myös elpymishankkeiden valmisteluun ja hankekonsortioiden kokoamiseen tähdäten Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitusten (RRF rahoitus) hyödyntämiseen Etelä-Karjalassa. Rahoitusta kohdennetaan molempien painotusten osalta myös olemassa olevissa kehittämishankkeissa tunnistettuihin nopeasti vaikuttaviin toimiin sekä lisätarpeisiin.

Pienempiä kertakorvaushankkeita voidaan kohdentaa myös kansainvälisten rahoitushakujen valmisteluun. Tällöin edellytyksenä on laajapohjaiseen kumppanuuteen pohjautuva konsortiohanke, joka suuntautuu alueen elinvoiman kehittämiseen. Haun tukee kohdentua hakuvaiheessa yksilöitävään rahoitushakuun, ja rahoituksen saamisen ehtona on hakemuksen jättäminen hakuun sen avauduttua.

Etelä-Karjalan liiton tuen saajana voivat olla muun muassa yrityspalveluorganisaatiot, yhdistykset ja järjestöt, kunnat ja oppilaitokset. Kehittämishankkeiden kohderyhmänä voivat olla yritykset, mutta yksittäistä yritystä Etelä-Karjalan liitto ei voi rahoituslain nojalla rahoittaa.

Hankkeiden tukiosuus on pääsääntöisesti enintään 60 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kansainvälisten rahoitushakujen osalta tukiosuus on enintään 24 000 euroa.

Ensimmäinen valintajakso päättyi 31.1.2021. Seuraava valintajakso on auki 24.3.–31.5.2021. Jos tämän jälkeen on rahoitusta jaettavissa, haku on jatkuva 30.10.2021 saakka. Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Etelä-Karjalan liittoon ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • koronakriisin aluetaloudellisten vaikutusten lieventäminen (elpyminen tai jälleenrakentaminen) (arvostelu 1-5)
  • maakuntaohjelman ja selviytymissuunnitelman toteuttaminen (arvostelu 1-5)
  • alueellinen kohdentuminen (arvostelu 1-3)

Maakunnan liitto julkaisee omilla verkkosivuillaan julkiset tiivistelmät rahoitettavista hankkeista. Tiivistelmä sisältää tiedon hankkeen rahoituksesta, toteutusajasta, toteuttajista, tavoitteista ja keskeisistä toimenpiteistä.

AKKE-rahoituksen käyttöön ja seurantaan liittyy hankkeen indikaattoritietojen arvioiminen. Hankehakemuksen välilehdellä on PAKOLLINEN liite, jossa tiedot annetaan.

Rahoitushakemus lähetetään allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Yhteyshenkilönä on hankekoordinaattori Merja Taipale, merja.taipale@ekarjala.fi, 040 139 0174.

Hakulomakkeet

Alla olevista liitetiedostoista on ladattavissa rahoitushakemus ja hakemusohjeet. Flat rate – ja lump sum -hankkeille on omat hakemuslomakkeensa. Molempien hakulomakkeiden välilehdillä on pakollinen kustannuserittelylomake samoin kuin pakollinen liite hankkeen indikaattoreista. Liitetiedostona on myös rahoituspäätöksiin liitettävät vakioehdot. Tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan.

Muita lomakkeita

Ohessa on ladattavissa muita hankkeen toteutuksessa tarvittavia lomakkeita. Ne avautuvat klikattaessa uuteen ikkunaan.